Abstract

This paper explores the relationship between air pollution and life satisfaction in Turkey. Using cross sectional data, based on data from the TUIK Life Satisfaction Survey (196203 observations) -which provides location of the participants at the city level for the year of 2013- this study aims at investigating the role of objective air pollution on life satisfaction by taking into account individual, location and climate heterogeneity. After controlling personel characteristics, and local variables (climate variables and province dummies), according to ordinary least square regression analysis, a robust negative impact of air pollutions on life satisfaction is found.

Keywords: Life satisfaction, Happiness, Environment, Air Pollution, Turkey

JEL Codes: I31, D60, Q51, Q53

Türkiye’de Mutluluk ve Hava Kalitesi

Öz

Bu çalışma Türkiye’de hava kirliliği ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada TÜİK tarafından 2013 yılında ilk kez il bazında ve 196203 katılımcı ile gerçekleştirilen ve yatay kesit veriye dayanan Yaşam Memnuniyeti Anket araştırması kullanılmıştır. Bireye, mekana ve iklime özgü farklılıklar kontrol edilerek objektif hava kirliliğinin yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Kişisel özelliklerin ve lokal değişkenlerin (iklim ve şehir kukla değişkenleri) etkisi kontrol edildikten sonra, en küçük kareler tahmin yöntemi ile elde edilen regresyon sonuçlarına göre, hava kirliliğinin yaşam memnuniyeti üzerinde güçlü ve negatif bir etkisinin olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Mutluluk, Çevre, Hava Kirliliği, Türkiye

Jel Kodları: I31, D60, Q51, Q53

Buy Open Access