Özet

Net ithalatçı veya ihracatçı firmalar, döviz kurlarındaki değişimlere duyarlıdır ve bu durum mal piyasası teorisiyle açıklanabilir. Bu noktadan hareketle çalışmada, döviz kurları artar veya azalırken, Türkiye’deki kimya sektörünün borsada işlem gören firmalarının performansı incelenmiştir. Firmalar net döviz açıklarının bilanço pasiflerine oranı bakımından dört gruba ayrılmıştır. İlk gup, en fazla döviz açığına sahip grup olurken, dördüncü grubun en az, hatta hiç döviz açığı bulunmamaktadır. Analizde, 2005 Ocak – 2006 Aralık (kur azalışlarını temsil eden örneklem) ve 2015 Ocak – 2016 Haziran (kur artışlarını temsil eden örneklem) dönemleri haftalık verilerle ayrı ayrı incelenmiştir. Grup performansları, Sharpe, Treynor, Jensen Alpha ve Treynor Mazuy gibi performans ölçüm metotlarına göre analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, performansla net döviz borçluluğu arasında ilişkiye rastlanamadığını işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kimya Sektörü, Hisse Senetleri, Performans Analizi, Döviz Kuru Artışı, Döviz Kuru Azalışı, Sharpe Ölçütü, Treynor Mazuy Modeli, Treynor Ölçütü, Jensen (Alfa) Ölçütü, Net Döviz Borcu
JEL Sınıflandırması: G10, G11

To What Extent is the Chemistr y Sector in Turkey Affected by Exchange Rate Increase and Decrease?

Abstract

Net importer or exporter firms are sensitive to change of exchange rates and this might be explained by goods market theory. Based on that approach, in this study, while exchange rates increase or decrease, the chemistry sector is investigated in terms of the performances of firms in the Turkish stock market. The firms are divided into four groups as per their ratio of net foreign exchange deficits to liabilities and stockholders’ equity. The first group has the most net foreign exchange deficit, while the fourth group has the least or no deficit. In the analysis, the periods of 2005 January -2006 December for exchange rate decreases and 2015 January – 2016 June for exchange rate increases are separately investigated through weekly data. The group performances are evaluated according to Sharpe, Treynor, Jensen’s Alpha and Treynor Mazuy methods. The results indicate that there is no relation between the performance and net foreign exchange deficits.

Keywords: Chemistry Sector, Shares, Performance Analysis, Exchange Rate Increase, Exchange Rate Decrease, Sharpe Ratio, Treynor Mazuy Model, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha, Net Foreign Exchange Deficit
JEL Classification: G10, G11

BUY Open Access