Abstract

For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid 1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and policies to treat it. By focusing in income rather in wealth concentration economic theory obscured the roots of many forms
of inequality, let it be income, wage, education, health inequality and hid the primary distribution of income. By doing so, economics presents the effects as causes of inequality and acts on the former leaving the latter intact. This paper presents some of the theoretical elements that have shaped the analysis of inequality since mid 20. century and have supported the economic policies to address inequality. It ends with a review of long term
inequality in Latin America.

Key Words: Income Inequality, Wealth, Poverty, Work, Economic Policies, Economics, Latin America
JEL Codes: D63, D31, I32, E6, N16

Eşitsizlik, Ekonomi Politikaları, Çalışma ve Yoksulluk: Latin Amerika’nın Uzun Süren İlleti

Özet

Eşitsizlik, yüzyıllar boyunca felsefecileri, iktisatçıları, politikacıları ve hükûmetleri endişelendiren bir konu olmuştur. 1970’lerin ortalarından beri süregelen ve eşitsizliğin arttığına dair elde edilen bulgularla birlikte kökenleri, etkileri ve politikaları üzerine yapılan tartışmalar yeniden gündeme gelmiştir. Servet yoğun ekonomik teoriler yerine gelir eşitsizliğine odaklanılması, eşitsizliğin gelir, ücret, eğitim, sağlık gibi birçok çeşidinin ve gelirin birincil dağılımının göz ardı edilmesine sebep olmuştur. Böyle yaparak, iktisat, etkileri eşitsizliğin nedenleri olarak sunmakta ve etkiler üzerine uğraşırken nedenleri oldukları gibi bırakmaktadır. Bu çalışma, 20. yüzyıldan itibaren eşitsizliğin analizini şekillendirmiş teorik elementleri ve eşitsizliği konu alan ekonomik politikaları desteklemektedir. Çalışma, Latin Amerika’daki uzun dönemli eşitsizliği inceleyerek bitmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Servet, Yoksulluk, Çalışma, Ekonomi Politikaları, Latin Amerika
JEL Kodları: D63, D31, I32, E6, N16

BUY Open Access