Özet

Bu çalışma, göç ve hedef ülkelerin ekonomik koşulları arasındaki belirleyici etkileşimi ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birliği ülkesi için 1994-2015 dönemi verileri ele alınarak Panel ARDL tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar, uzun dönemli ve kısa dönemli iki duruma göre farklılık göstermektedir. Uzun dönemde tüm değişkenler istatistiksel açıdan anlamlıdır. Hedef ülke grubunun kişi başı gelirlerinin, iş fırsatlarının ve sanayileşmesinin göç akışlarının büyüklüğünü önemli ölçüde artırdığına dair kanıtlar bulunmuştur. Diğer taraftan çekim faktörü olarak kişi başına düşen gelirin hem kısa dönemde hem de uzun
dönemde göçü pozitif yönde oldukça etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimler: Uluslararası Göç, Çekici Faktörler, Panel ARDL

JEL Sınıflandırması: F22, B22, C33

International Migration by the Attractive Forces Approach: An Empirical Analysis

Abstract

This study empirically examines the determinative interaction between migration and the economic conditions of target countries. Panel ARDL technique was used taking into account the 1994-2015 period data for the 18 European Union countries. The results vary according to two long-run and short-run situations. In the long-run all variables are statistically significant. Evidence has been found that the per capita income, business opportunities and industrialization of the target country group has significantly increased the size of migration flows. On the other hand, income per capita as a factor of attraction has been found to significantly affect migration both in the short-run and long-run in the
positive direction.

Keywords: International Migration, Attraction Factors, Panel ARDL

JEL Classification: F22, B22, C33

BUY Open Access