Özet

Bu çalışmanın amacı 2002 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan büyüme ve beraberinde ortaya çıkan yapısal dönüşümün yoksulluk üzerine etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, sanayisizleşmenin boyutları tespit edilmeye çalışılırken, sanayisizleşmenin yoksulluk bakımından nasıl sonuçlar doğurduğu, karşılıklı etkileşimin hangi kanaldan gerçekleştiği tartışılmıştır. Sanayisizleşmenin toplam gelir içinde ticarete-konu-olmayan faaliyetlere ait gelir kalemlerinde artış olarak tanımlandığı bu çalışmada, toplam gelir, ticarete-konu-olan, ticarete-konu-olmayan ve tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirler olarak üç grup altında toplulaştırılmıştır. TÜİK’in 2002-2014 dönemini kapsayan Hanehalkı Bütçe Anketleri kullanılarak Ravallion-Huppi ayrıştırma yöntemi ile her bir gelir grubunun yoksulluğa yaptığı etkiler tespit edilmiştir. Bulgular, ekonomide sanayisizleşme ile birlikte artan ticarete-konu olmayan faaliyetlere ait gelir kalemlerinin sayısındaki artışın yoksulluğa azaltıcı bir etki yarattığı
yönündedir. Diğer iki gelir kaleminin ise yoksulluğu arttırıcı bir etkiye yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanayisizleşme, Yoksulluk, Türkiye, Ravallion-Huppi Ayrıştırma
JEL Sınıflandırması: O10, O14, I32

De-industrialization and Poverty in Turkey

Abstract

We have witnessed a dramatic transformation in the economic structures of developing countries since the beginning of globalisation. The aim of this paper is to examine the extent of deindustrialisation and its link with poverty. De-industrialisation in our framework is defined as an increase in the number of non-tradable income entities in households’ total income. In examining, we grouped all income entities under three groups, namely tradable income entities, non-tradable entities and agricultural income entities. We employed data from TURKSTAT Households Budget Survey covering the 2002-2014 period. Then, using the Ravallion-Huppi decomposition method, we identify the effects of each income groups on poverty in the economy. According to our examination, an increase in the number of non-tradable income entities, as an indication of deindustrialisation, helps improving poverty condition in the economy.

Keywords: De-industrialisation, Poverty, Turkey, Ravallion-Huppi Decomposition
JEL Classification: O10, O14, I32

BUY Open Access