Exchange Rate Regimes and Business Cycles

Abstract

This study investigates the effect of exchange rate regimes (ERRs) on classical business cycles in advanced (AE) and emerging market and developing economies (EMDE). Con-sidering the difference between words and deeds of the monetary authorities, we use the de facto ERR classification. Our logit and probit estimation results indicate that, in AE, the probability of expansion rises with ERR flexibility as compared to pegged ERR. In EMDE, the expansion probability increases with limited flexibility ERR while diminishes with ma-naged and freely floating ERRs. We also find that worsening (favorable) global financial cycle increases recession (expansion) probability during the post-globalization period.

Key Words: Business cycles, Exchange rate regimes, Advanced economies, Emerging market and developing economies, Panel data

JEL Codes: C35, E32, F33

Döviz Kuru Rejimleri ve İş Çevrimleri

Öz

Bu çalışma, gelişmiş (GÜ) ve yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkelerde (YPGÜ) uygu-lanan döviz kuru rejimlerinin (DKR) iş çevrimleri üzerindeki etkisini incelemektedir. Para otoritelerinin söylemleri ile eylemleri arasındaki farkı dikkate alarak, ülkelerin gerçekte uyguladıkları DKR sınıflandırması kullanılmıştır. Logit ve probit tahmin sonuçlarımız, sa-bit DKR’ne kıyasla, GÜ’lerde genişleme olasılığının DKR esnekliği arttıkça arttığını göster-mektedir. YPGÜ’lerde genişleme olasılığı, sınırlı esnek DKR ile artarken, yönetilebilir ve serbest dalgalanan DKR ile azalmaktadır. Ayrıca, küreselleşme sonrası dönemde olumsuz (olumlu) küresel finansal döngünün daralma (genişleme) olasılığını artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Çevrimleri, Döviz kuru rejimleri, Gelişmiş ekonomiler, Yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomiler, Panel veri

JEL Kodları: C35, E32, F33

 

BUY OPEN ACCESS