Abstract

This study aimed to measure the efficiency of 23 deposit banks operating in Turkey in the last twenty years. In the study covering the years 2002-2020, different approaches to efficiency measurement were first discussed and the Turkish banking sector was evaluated in terms of efficiency using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The technical efficiency, scale efficiency and pure technical efficiency of banks were estimated with DEA models under the assumption of constant returns to scale and variable returns to scale, and Turkish banking and financial institutions were analyzed for the last twenty years, taking into account the capital structure and the distinction between public and private banks. While the study concluded that the main source of inefficiency in the Turkish banking sector is scale, it was found that the efficiency differences between public and private and domestic and foreign capital banks are in favor of public banks due to scale, and in favor of foreign capital banks in terms of managerial efficiency.

Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Banking

JEL Codes: C14, C67, G21

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren 23 mevduat bankasının son yirmi yılda etkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır. 2002-2020 yıllarını kapsayan çalışmada öncelikle verimlilik ölçümüne yönelik farklı yaklaşımlar ele alınmış ve Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak Türk bankacılık sektörü verimlilik açısından değerlendirilmiştir. Ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımları altında bankaların teknik etkinliği, ölçek etkinliği ve saf teknik etkinliği DEA modelleri ile tahmin edilmiş ve Türk bankacılık ve finans kurumları son yirmi yıl boyunca bu veriler dikkate alınarak sermaye yapısı ve kamu-özel bankalar ayrımı da gözetilerek analiz edilmiştir. Çalışma Türkiye bankacılık sektöründe temel etkinsizlik kaynağının ölçek olduğu sonucuna ulaşılırken kamu ile özel ve yerli ile yabancı sermayeli bankalar arası etkinlik farklarının ölçek nedeniyle kamu bankaları lehine ve yönetsel etkinlik açısından ise yabancı sermayeli bankalar lehine olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Bankacılık

JEL Kodları: C14, C67, G21

BUY OPEN ACCESS