Abstract

Dr. Hikmet Kıvılcımlı and Kojin Karatani are two intellectuals who adapted Marxist ideas and concepts and presented their original ideas in the form of a historical thesis. In this study, the ideas of them, who lived in different times and geographies, are compared. Kıvılcımlı and Karatani are both men of theory and practise who focused on pre-capitalist social formations and actively participated in politics. In addition, due to their belief in the historical continuity of primitive socialism/communism, it can be said that they both look for the future in the past. In this context, Kıvılcımlı takes the barbarian lifestyle, which is the essence of human society, as a model for imagining the post-capitalist type of society, while Karatani emphasizes the return of nomadism. These two thinkers, who differ from the orthodox Marxist line in terms of their approach to religion, differ in their views on superstructure institutions such as nation and state.

Key Words: Hikmet Kıvılcımlı, Kojin Karatani, modes of exchange, nomadic-barbarian, pre-capitalist societies, structure of world history
JEL Codes: N01, B1

Öz

Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Kojin Karatani, Marksist düşünce ve kavramları uyarlayarak ulaştıkları özgün fikirlerini tarih tezi şeklinde sunmuş iki düşünürdür. Bu makalede, farklı zaman ve coğrafyalarda yaşamış bu iki düşünürün fikirleri karşılaştırılmıştır. Kıvılcımlı ve Karatani, her ikisi de kapitalizm öncesi toplumsal formasyonlara odaklanmış ve politikaya aktif olarak katılmış teori ve eylem adamlarıdır. Bunun yanında ilkel sosyalizm/komünizmin tarihsel devamlılığına duydukları inanç nedeniyle ikisinin de geleceği geçmişte aradıkları söylenebilir. Bu bağlamda kapitalizm sonrası toplum tipinin tahayyüllünde Kıvılcımlı, insan toplumunun cevheri olan barbar yaşam tarzını model olarak alırken, Karatani ise göçebeliğin geri dönüşüne vurgu yapar. Dine yaklaşımları bakımından da Ortodoks Marksist çizgiden ayrılan bu iki düşünürün, üstyapı kurumları olan ulus ve devlet gibi konularda ise düşünceleri farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hikmet Kıvılcımlı, Kojin Karatani, mübadele tarzları, göçebe-barbar, pre-kapitalist toplumlar, dünya tarihinin yapısı
JEL Kodları: N01, B1

Buy Open Access