Özet

2000’li yıllardan sonra, temsile dayalı, yapılanmacı olan bilimsel bilgi kuramlarına, temsili olmayan kuramlar eklendi. 20. Yüzyılın ilk yarısında evrensel geçerlilik iddiası taşıyan temsili kuramların var olduğu dönemde, planlama alanında Webergil araçsal rasyonalite yaklaşımı hakimdi. 1980’ler sonrasında Habermas’ın iletişimsel rasyonellik kavramını geliştirmesi sonucu planlama oydaşmaya dayalı bir demokrasi projesi niteliği kazanmıştı. Temsili olmayan kuramların gelişmesi sonrasında, gerek kente gerek planlamaya bakış açımızda önemli değişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu yazıda temsili olmayan kuramların gerisindeki ontolojik ve epistemolojik kabullere açıklık getirilerek, kent ve planlama konusunda yaşanmakta ve yaşanabilecek değişikler açıklanmaya çalışılmaktadır. Böylelikle, temsili olmayan kuramların da Türkiye’de tartışılmaya başlanmasına ön ayak olunması
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temsili Olmayan Kuramlar, Planlama, Kent, Deleuze G., Thrift N.
JEL Sınıflandırması: R51, R58

What Kind of Changes the Development of Non- Representative Theories Creates on Our Understanding
of Planning and Perspective of Urban

Abstract

After the years of 2000’s non-representative theories are added to the existing representative and constructive scientific theories. In the first half of 20th century, when representative theories having universal validity claims were prevalent, in the planning field Weberian instrumental rationality approach was dominant. After 1980’s as a result of the development communicative rationality understanding by Habermas, planning gained a democracy project quality. After the development of non-representative theories, important changes has occured in our views related with both on urban phenomenon and planning. In this article, ontological and epistemological assumptions that exist behind the non-representational theories are clarified, in order to explaine the changes lived or will be lived on urban phenomenon and planning. Thus, the purpose of this study is to start a discussion about non-representative theories in Turkey.

Key Words: Non-representational Theories, Planning, Urban, Deleuze G., Thrift N. Deleuze G., Thrift N.
JEL Classification: R51, R58

BUY Open Access