Öz

Kalecki, literatüre katkı sağlayan ve efektif talep teorisinin özünü oluşturan görüşlerini, Keynes’in bu konudaki çalışmasından önce, 1933-1935 yılları arasında Polonya’da Lehçe olarak yayınladı. Yaptığı ampirik çalışmaların teorik çerçevesini, Marksist yaklaşım oluş- turuyordu. Bu sebeple, bazı iktisatçılara göre Keynes ile birlikte makroekonominin öncüsü sayılan Kalecki, bölüşüm sorununu merkeze almıştır. Bu çalışmanın amacı, Kalecki’nin bölüşüm teorisinin incelenmesidir. Bölüşüm sorununu efektif talep ile birlikte ele alan Ka- lecki’nin temel önermesi: İşçilerin toplam gelirden alacağı pay firmaların maliyetlerinin üzerine kâr marjı ekleyebilme gücüne, yani monopol derecesine, bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalecki, Efektif Talep, Bölüşüm Teorisi, Monopol Derecesi

JEL Kodları: E11

Kalecki’s Theory of Effective Demand and Distribution

Abstract

Kalecki published his most important economic ideas, which contributed to the litera- ture and formed the core of the theory of effective demand, before Keynes’ work on this subject, in Polish between 1933 and 1935. The Marxist approach formed the theoretical framework for his empirical works. Therefore, Kalecki, who is considered the pioneer of macroeconomics together with Keynes, has put the problem of income distribution at the center of his theory. The aim of this study is to examine Kalecki’s distribution theory. The basic proposition of Kalecki, who examines the problem of distribution with effective de- mand: The share of workers in total income depends on the power of firms to add profit margins to their costs, that is, the degree of monopoly.

Keywords: Kalecki, Effective Demand, Distribution Theory, Degree of Monopoly

JEL Codes: E11

Buy Open Access