Browsing Category

R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Articles, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Çevre Sorunlarına “Ekolojik Ekonomi” Açısından Yaklaşım – Ahmet Şahinöz

Öz Küresel ısınma başta olmak üzere, biyoçeşitliliğin azalması, doğal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve çevre kirliliği gibi çevre sorunları artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Çevre...

Articles, C- Mathematical and Quantitative Methods, F- International Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Ahmet Kasap, Salih Barışık – Türkiye İçin Optimal Para Alanı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEI) Örneği

Öz R. Mundell tarafından 1961 yılında ortaya konulan Optimal Para Alanı (OPA) teorisi 1980 sonrası dönemde artan uluslararası ticari rekabet sonucu ülkelerin farklı ekonomik birleşmelere katılmasına ve OPA arayışlarına...

Articles, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

İlhan Tekeli – Temsili Olmayan Kuramların Gelişimi Planlama Anlayışımızda ve Kente Bakışımızda Ne Tür Değişmeler Yaratıyor

Özet 2000’li yıllardan sonra, temsile dayalı, yapılanmacı olan bilimsel bilgi kuramlarına, temsili olmayan kuramlar eklendi. 20. Yüzyılın ilk yarısında evrensel geçerlilik iddiası taşıyan temsili kuramların var olduğu dönemde, planlama...

Articles, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, Q- Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

İlhan Tekeli – Cumhuriyet Dönemi Boyunca Kırsalın Geçirdiği Dönüşüm ve Kırsaldan Kopuş

Özet Geçen iki yüzyıl içinde Türkiye kademeli olarak extansif tarımdan entansif tarıma geçmiştir. Bu dönem içinde de küçük üretici, tarımsal politikaların yaratılmasında etkili olmuştur. Zaman içinde nüfus kırdan kente...

Articles, I- Health, Education, and Welfare, J- Labor and Demographic Economics, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Orhan Karaca – Bölgesel İktisat Çalışmaları İçin Yeni Bir Veri Seti: Türkiye’de İllere ve Bölgelere Göre Ortalama Eğitim Süresi, 1970-2017

Özet Beşeri sermaye, bir ülkenin nüfusunun sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerin toplamı olarak tanımlanabilir. 1980’li yıllarda geliştirilmeye başlayan içsel büyüme teorilerine göre, beşeri sermaye ekonomik büyümenin önemli bir...

Articles, J- Labor and Demographic Economics, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel – Türkiye’de Bölgeler ve Sektörler Arasında Verimlilik ve Ücret Farklılıkları

Özet Bölgesel farklılıklar, Türkiye’de gelir eşitsizliklerinin temel kaynaklarından biridir. Türkiye’deki bölgesel gelir eşitsizliklerinin temel özellikleri üzerine kısa bir değerlendirmenin arkasından çalışma, imalat sektörleri arasındaki bölgesel ücret ve verimlilik farklarına...

Articles, I- Health, Education, and Welfare, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Verda Canbey Özgüler – Kitlesel Göç ve Suriyelilerin Eğitimi

Özet Bir kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan eğitim; bireyleri topluma kazandırma, emek piyasalarında yer almalarını sağlama, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında rol oynama gibi fonksiyonları ile dünya genelinde oldukça önemli...

Articles, C- Mathematical and Quantitative Methods, O- Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth, R- Urban, Rural, Regional, Real Estate, and Transportation Economics

Erkan Erdil, Dilek Çetin – Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Abstract Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for economic growth of a country for neoclassical economists. In this study, existence of intra- OIZ and...