Özet 

Çalışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bileşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, dolaylı vergiler büyüme üzerinde zaman ayrımı olmaksızın daha etkilidir. Büyüme, dolaylı ve dolaysız vergilerin nedeni iken, dolaylı vergilerle büyüme arasında çift yönlü nedensellik bağı tespit edilmiştir. Hata düzeltme katsayısı istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ve kısa dönemde gerçekleşecek sapmaların uzun dönemde bir çeyrekten daha kısa sürede yakınsayacağını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Dolaylı-Dolaysız Vergi, Zaman Serisi Modelleri 

JEL Kodları: O4, H25, C32 

Indirect-Direct Tax Separation in Tax and Growth Interaction in Turkey 

Abstract 

In the study, the relationship between indirect and direct taxes and growth in Turkey was investigated using data from 2006:1-2020: 3 quarters. In econometric analyses, the existence of a positive and significant relationship between tax components and growth in both the long and short term was determined. According to the findings, indirect taxes are more effective on growth without distinction of time. While growth is the cause of indirect and direct taxes, a bidirectional causal link between indirect taxes and growth has been determined. The error correction coefficient was statistically significant and showed that deviations that will occur in the short period will converge in less than a quarter over the long period. 

Keywords: Growth, Indirect-Direct Taxes, Time Series Models 

JEL Codes: O4, H25, C32 

BUY Open Access