Özet

1970’li yılların sonlarından itibaren uygulanmaya başlanan Neo-liberal iktisat politikalarının tüm dünyada ve Türkiye’de eşitsizlikleri arttırdığına ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, neo-liberal politikaların etkilerinin ortaya çıktığı 21. yüzyılda, eşitsizliklerin tüm dünyadaki seyrini bazı temel göstergeler bazında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda eşitsizlikler; bölgesel eşitsizlik, gelir eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği eksenlerinde incelenmiştir. Bölgesel eşitsizlik; İnsani Gelişmişlik Endeksi, Ekonomik Özgürlük Endeksi,
Küresel Rekabet Endeksi ve Legatum Refah Endeksi’yle, gelir eşitsizliği; GSYH, kişi başına düşen GSYH, Gini katsayısı ve Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’yle, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ise, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, kadın iş gücüne katılım oranı ve Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu verilerine dayanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Eşitsizlik, Gelir Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Neo-Liberal
Politikalar.
JEL Kodları: D63, J16

An Evaluation of Inequalities in 21 th Century

Abstract

There are so many articles in the literature about the neo-liberal economic policies which started to apply since the end of the 70s and caused inequalities all over the World and also in Turkey. This study aims to examine the course of inequalities around the world on the basis of some key indicators in the 21st century, when the effects of neo-liberal policies emerged. In this direction, the inequality problem is analyzed under three main topics; regional inequality, income inequality and gender inequality. Regional inequality measured and anayzed by Human Development Index, Economic Freedom Index, Global Competitiveness Index and Legatum Prosperity Index. Income inequality measured and analyzed by GDP, GDP per capita, Gini coefficient and Global Multidimensional Poverty Index. Gender inequality measured and analyzed by Gender Inequality Index, female labor force participation rate and Global Gender Gap Report.

Keywords: Regional Inequality, Income Inequality, Gender Inequality, Neo-Liberal Policies.
JEL Codes: D63, J16

BUY Open Access