Abstract

Under imperfect competition model of trade, we analyze the impact of migration on the source and receiver economies which are different in size. Firms located in each economy are heterogeneous. Migration occurs due to wage differentials from the small economy to the large one. In the presence of a one-way trade with a tariff set by the small economy, a homogenous good is produced under Cournot competition in each country. Receiving migrants benefits the big economy while departure of migrants hurts the small economy. No trade-policy response, by the small economy, is effective to compensate for the loss of welfare.

Key Words: Migration, Firm Heterogeneity, Welfare, Trade Policy.
JEL Codes: F13, F15, F22, F23

Ekonomilerin Büyüklük ve Verimliliğe Göre Farklılaştığı Tek Taraflı Ticaret Politikası ve Göç

Özet

Ticareti aksak rekabet modeli altında, göçün farklı boyutlardaki kaynak ve alıcı ekonomileri üzerindeki etkisini analiz ediyoruz. Ekonomide firmaların heterojen olduğunu varsayıyoruz. Göç, küçük ekonomiden büyük ekonomiye ücret farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Küçük ekonominin belirlediği bir gümrük tarifesi ile tek yönlü ticaretin olduğu durumda, her ülkede Cournotçu rekabet altında homojen bir ürün üretiliyor. Göçmen almak büyük ekonomiye fayda sağlarken, göçmenlerin ayrılması küçük ekonomiye zarar vermektedir. Refah kaybını telafi etmek için küçük ekonomi tarafından ortaya konulan hiçbir ticaret politikası uygulaması etkili olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Firma Heterojenliği, Refah, Ticaret Politikası
JEL Kodları: F13, F15, F22, F23

BUY Open Access