Öz
Rantçı Devlet Teorisi (Rentier State Theory), siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatüründe ulusal gelirlerinin tamamını veya tamamına yakınını zengin doğal kaynaklardan elde eden devletleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu teori Hossein Mahdavy tarafından 1970 yılında İran ekonomisini açıklamak için kavramsallaştırılmıştır. Rantiye Devlet, genel bir rant durumunun hakim olduğu ve bu ranttan elde edilen zenginlik ve refah sınırlı sayıda kişinin elinde bulunurken, toplumun büyük kesiminin bu kişilere bağımlı olduğu bir durumdur. Bu çalışmada doğal kaynak sahibi olmayan veya sınırlı doğal kaynak sahibi ülkelerde rantçı devlet teorisinin geçerliliği üzerine bazı fikirler üretilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rantiye devlet, körfez ülkeleri, demokrasi kültürü
JEL Kodları: H10

Abstract
Rentier State Theory is a term used in the political science and international relations literature to describe states that obtain all or almost all of their national income from its own rich natural resources. This theory was conceptualized by Hossein Mahdavy in 1970 to explain the Iranian economy. The Rentier State is a situation in which a general rent situation prevails and the wealth and prosperity obtained from this rent are in the hands of a limited number of people, while the majority of the society is dependent on these people. In this study, we will try to produce some humble ideas on the validity of the rentier state theory in countries that do not have natural resources or have limited natural resources.

Keywords: Rentier state, Gulf countries, democracy culture
JEL Code: H10

Satın Al Açık Erişim