Monthly Archives

Ağustos 2021

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Ayça Fettahoğlu – A New Approach in Determining Social Performance: Sustainable Development Principles and Turkey’s Outlook

Abstract The concept of sustainable development, which has been closely followed, has become a trend for business organizations that desire to continue their existence in the market for a...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

İlker Bulut – Adam Smith’in İktisadındaki Kurumsal Ögeleri Mitchell’le Okumak

Özet Kurumsal iktisadın, günümüzde yaşanan paradigma değişimi ile birlikte tekrardan gün yüzüne çıkmış olmasıyla birlikte, kurumların yanı sıra kurumsal bir bakış açısından iktisadın evrimine bakış bir gereklilik halini almaktadır....

Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Semih Çağan, Osman Aydoğuş – Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Özet Ar-Ge faaliyetlerinin iktisadi büyüme ve bölüşüm ilişkileri üzerindeki etkileri uzun zamandır araştırılmaktadır. Özellikle iktisadi büyüme literatünde Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmakdır. Teknoloji, üretimde çıktının artışında pay sahibi...

Dergiler

Efil Journal (Cilt 4, Sayı 14)

Kar Oranının Düşme Eğilimi – Bir Değerlendirme – Volkan Demir, Turan Subaşat Ar-Ge Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme ve Bölüşüm İlişkileri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği – Semih Çağan, Osman Aydoğuş Adam Smith’in...