Özet

Bu çalışma, kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın temel tezi, uluslararası para sistemlerinde meydana gelen değişimlerin nedeninin kapitalist üretim biçiminin tarihsel krizleri olduğudur. Bu iddia, kapitalist sermaye birikimi, birikimin içsel çelişkileri olarak kriz ve toplumların tarihsel gelişimleri içinde uluslararası para sistemleri ile krizin karşılıklı etkileşimleri ele alınarak kanıtlanmaya çalışılmıştır. Tarihsel bir analizle, uluslararası para sistemlerindeki değişimlerin ancak kapitalist üretim biçimi altında genel bir paradigmal değişimin ortaya çıkmasıyla olanaklı olduğu ileri sürülmüştür. Bu paradigmal değişim ise ancak tarihsel kriz dönemlerinde görülebilmektedir. Tarihsel kriz olarak nitelenen kriz biçimlerinin ortaya çıkış dinamiğini ise kâr oranlarının düşme eğilimi yasası oluşturmaktadır. Çalışmada tarihsel krizler olarak tanımlanan krizler ile uluslararası para sistemlerinin dönüşümleri arasında, tarihsel bir ilişki ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Para Sistemleri, Tarihsel Krizler, Kapitalizm, Kâr Oranlarının Düşme Eğilimi Yasası

JEL Sınıflandırması: F33, N1, E3

Historical Crises of Capitalism and Impacts on International Monetary Systems

Abstract

This study aims to explain historical dynamics of changes of international monetary systems under the capitalist mode of production. In this context its focus on the relations between historical crisis of capitalist mode of production and international monetary systems. Main thesis of the study is causes of changes on international monetary systems based on historical crisis. This claim has been tried to be proved as an accumulation of capitalist capital, as the internal contradictions of accumulation, in the historical development of the crisis and societies, taking into account the interactions of the international monetary systems and the crisis. Historical analysis suggests that changes in international monetary systems are only possible with the emergence of a general paradigmal shift under capitalist mode of production. This paradigmal shift can only seen during the historical crisis periods. The law of the tendency of falling rate of profit constitutes the dynamic of the emergence of the crisis forms which are described as the historical crisis. There is a historical relationship between crises defined as historical crises in the study and the transformations of international monetary systems.

Keywords: International Monetary Systems, Historical Crisis, Capitalism, The Tendency of Falling
Rate Of Profit
JEL Classification: F33, N1, E3

Satın Al Açık Erişim