Öz

lkeler, geçmişte üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek için teşvikler uygularken günümüzde Ar-Ge, tasarım, markalaşma gibi özelleşmiş alanları destekleyen teşvik poli- tikaları geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Türkiye de bu doğrultuda çeşitli teşvikler ge- liştirmiş ve uygulamıştır. Bunlardan biri, yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik eden Ar-Ge Merkezi Desteği, diğeri ise firmaların uluslararası pazarda markalaşmasını teşvik eden TURQUALITY Destek Programıdır. Bu iki destek kapsamında, ihracatın arttırılması amaçlanırken, ürün tasarımı ve geliştirme faaliyetleri dolaylı olarak teşvik edilmektedir. Bu itibarla, bu çalışmada Ar-Ge ve markalaşmayı doğrudan desteklemenin yanı sıra ürün tasarımı ve geliştirme faaliyetlerini dolaylı olarak destekleyen bu teşviklerin Türkiye’de imalat sanayinin ihracat ve inovasyon kapasitesine etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Teşvik, İnovasyon, Patent, Tasarım, İhracat, Ar-Ge, TURQUALITY

JEL Kodları: E62, E22, O23

An Investigation of the Effectiveness of Incentives on the Innovation and Export Performance of the Turkish Manufacturing Industry with Particular Reference to the R&D Centers and TURQUALITY Programme Supports

Abstract

While countries in the past, applied incentives to support production, employment and export, today they develop and implement incentive policies that support specialized fields such as R&D, design, branding. Turkey has also developed and implemented various incentives in this direction. One of them is the R&D Center Support, which encourages the development of new technologies and the other is the TURQUALITY Support Program, which encourages the branding of companies in the international market. While it is aimed to increase exports within the scope of the these two supports, product design and development activities are indirectly encouraged. In this respect, in this study, the effects of these two incentives, which provide indirect support to product design and development activities as well as directly supporting R&D and branding, on the export and innovation capacity of the manufacturing industry in Turkey were investigated.

Keywords: Incentive, Innovation, Patent, Design, Export, R&D, TURQUALITY

JEL Codes: E62, E22, O23

Satın Al Açık Erişim