Abstract:

Much of the research on the ongoing pandemic has focused on the health and economic policies required to slow the spread of the disease and minimize its impact on the economy. The focus of this study is the political factors that influence policy-making. Specifically, we examine whether there is an association between women’s political empowerment and COVID-19 mortality. We use data for 168 countries, ordinary least squares regressions, and an instrumental variables approach to assess this relationship. Our results show that political equality by gender and participation by women in civil society associations are negatively associated with cumulative COVID-19 deaths.

Key Words: COVID-19, gender equality
JEL Codes: I1, I18, J16, C21

Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi COVID-19 Ölümlerini Etkilemekte midir?

Özet:

Devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili olan çalışmaların çoğu, hastalığın hızının yavaşlatılması ve ekonomi üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gereken sağlık ve ekonomi politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma, politika yapımını etkileyen siyasi faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendirilmesi
ve COVID-19 ölümleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada 168 ülkenin verileri kullanılarak en küçük kareler ve araç değişkenleri yöntemleriyle tahminler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları toplumsal cinsiyete göre siyasi eşitlik ve kadınların sivil toplum örgütlerine katılımı ile kümülatif COVID-19 ölümleri arasında negatif ilişki
olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
JEL Kodları: I1, I18, J16, C21

Satın Al Açık Erişim