Abstract

The concept of sustainable development, which has been closely followed, has become a trend for business organizations that desire to continue their existence in the market for a long term, as well as creating future value. Especially with the ongoing economic crisis since 2008, it has been revealed that the GDP, which is only a numerical reflection, does not fully supply the welfare level of the countries and it is not a determinant for value creation in the long view. The development level of the society should be evaluated together with the approaches to social and ecological phenomena, as well as economic data. In this context, various studies have been made to improve social performance at a global level. Among these studies, the Sustainable Development Goals, a national declaration published by the United Nations in 2015, emphasize the world’s most remarkable financial, natural and social challenges with the aim of improving social welfare and raising global awareness. The Guideline contains 17 target indicators that are aimed to be achieved by 2030.

The most important basis that separates the Sustainable Development Goals from other existing studies; in addition to emphasizing that global welfare cannot be determined solely in the light of economic data, it also designs the event in 17 non-independent perspectives in line with the target indicators the Guideline contains. In this study, the level of our country will be examined with the modeling of Sustainable Development Goals.

Keywords: global welfare, GDP, long-term value creation, the Agenda, Turkey.

Jel Codes: E01,E21,I31,O44

VOLUME: 4

ISSUE: 14

ISSN: 2619-9580

Submission Date: 20.03.2021

Revised Date: 21.05.2021

Accepted Date: 29.05.2021

Özet

Son dönemde oldukça yakından takip edilen sürdürülebilir kalkınma kavramı, ileriye dönük değer yaratımının yanı sıra piyasada varlıklarını uzun vadede sürdürmek isteyen kurum ve kuruluşlar için bir trend halini almıştır. Özellikle 2008 yılından itibaren süregelen ekonomik kriz ile beraber, sadece numerik bir yansıma olan GSYİH’nin ülkelerin refah seviyesini tam anlamı ile karşılamadığı ve uzun vadede bir değer yaratımı için belirleyici olmadığı ortaya çıkmıştır. Toplumun gelişmişlik düzeyi ekonomik verilerin yanı sıra, sosyal ve ekolojik olgulara yaklaşımları ile birlikte değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, sosyal performansın küresel düzeyde geliştirmesi adına çeşitli çalışmalar ortaya koyulmuştur. Bu çalışmaların arasında, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yayımlanmış ulusal bir bildiri niteliği taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri, sosyal refahın iyileştirilmesi ve küresel farkındalık yarat54

ma gayesiyle, dünyanın en gözde finansal, doğal ve sosyal zorluklarına vurgu yapmaktadır. Kılavuz, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi amaçlanan, 17 hedef gösterge içermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’ni var olan diğer çalışmalardan ayıran en önemli dayanak; küresel refahın, sadece ekonomik veriler doğrultusunda saptanamayacağını vurgulamasının yanı sıra, içerdiği hedef göstergeler doğrultusunda olayı birbirinden bağımsız olmayan 17 perspektif üzerinden tasarlamasıdır. Bu çalışmada, Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri modellemesi üzerinden ülkemizin hangi düzeyde olduğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: küresel refah, GSYİH, uzun vadeli değer yaratımı, kılavuz, Türkiye.

Jel Kodları: E01,E21,I31,O44

BUY Açık Erişim