Özet

Bu çalışmada 2004-2015 yıllarına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılarak eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimi ve bu memnuniyetin belirleyicileri incelenmektedir. Bu dönemde eğitim hizmetlerinden memnuniyet %55,09’dan %61,72’e çıkarak %12 oranında artmıştır. Regresyon analizinin bulguları, yaş ile bir işte çalışmanın ve evli olmanın eğitim hizmetlerinden memnuniyeti olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Öte yandan, eğitim düzeyi veya gelir seviyesini yükselmesi durumunda eğitim hizmetlerinden memnuniyet negatif yönde değişmektedir. Son olarak, eğitim hizmetlerinin alt alanlarındaki sorun görme sıklığı arttıkça eğitim hizmetlerinden memnuniyet düşmektedir. Eğitim hizmetlerinden memnuniyeti olumsuz olarak etkileyen en önemli faktörler sırasıyla kayıt işlemlerinin sorunlu olması, eğitimin kalitesinin düşük olması ve öğretmenlerin yaklaşımının sorunlu olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Vatandaş memnuniyeti, Eğitim hizmetleri
JEL Kodları: C35, H41, H52, I28

An Analysis of Citizen Satisfaction With Education Services In Turkey

Abstract

In this paper, we investigate the evolution and determinants of citizen satisfaction with education services in Turkey using Life Satisfaction Surveys for the period between 2004 and 2015. In this period, the overall satisfaction with education services increase from 55.09% to 61.72%. Regression analysis reveals that, while age, being employed and being married are positively associated with satisfaction, education and income are negatively associated. We also find that, the increase in the frequency of reporting problems from sub-categories of educations services decreases overall the satisfaction with education services. Finally, problems related to registration, quality of education and attitudes of teachers are the most important sub-categories that negatively affect the satisfaction with education services.

Key Words: Citizen satisfaction, Education services
JEL Codes: C35, H41, H52, I28

Satın Al Açık Erişim