Özet

Bu çalışmada 2009 yılı 2. çeyreği ile 2017 yılı 2. çeyreği arasındaki dönemde Türkiye’de hanehalkı yurt içi turizm harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de turizm yanlı büyüme hipotezinin iç turizm alanında geçerliliğini analiz etmektir. Bu çerçevede yapılan analizler sonucunda hanehalkı yurt içi turizm harcamalarındaki artışın ekonomik büyüme oranı ile uzun dönemli ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki değişken arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğu da görülmüştür. Dolayısıyla Türkiye’de hanehalklarının yurt içinde yaptıkları turizm harcamalarının ekonomik büyümeyi arttırıcı etki yapmakta olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ekonomik büyümenin de hanehalklarının yurt içi turizm harcamalarını arttırıcı etkiye yol açtığı göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İç Turizm, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Nedensellik

JEL Sınıflandırması: C22, O47, Z3

The Relationship Between Domestic Tourism Expenditures and Economic Growth in Turkey

Abstract

In this study, the impact of Turkish household domestic tourism expenditures on Turkey’s economic growth rates is analysed for the period of 2009 II and 2017 II. The main aim of this study is to analyse the validity of tourism-led growth hypothesis in the case of domestic tourism in Turkey. As a result of the analyses, it’s seen that household domestic tourism expenditures and GDP growth rates are in a long-term relationship. Moreover, it’s found that there exists a bilateral causality between two variables. Consequently, it is seen that domestic tourism expenditures increase economic growth rates and vice versa.

Keywords: Domestic Tourism, Economic Growth, Cointegration, Causality
JEL Classification: C22, O47, Z3

Satın Al Açık Erişim