Abstract

Given perfectly competitive labor markets combined with the profit-maximizing behavior of firms, real wages should equal the marginal product of labor (MPL). However, there is ample evidence that this equality is distorted in various economies in terms of both levels and growth rates. Basing our analysis on a demand-driven distribution and growth model, we investigate the relationship between the wage-productivity gap (also called the Pigouvian exploitation rate in the early literature) and economic growth, and assess how the presence of an informal sector interacts with this relationship. Using annual cross-country unbalanced panel data from 160 countries in a time-series window from 1950 to 2017, we show that informality strongly interacts with this relationship. Specifically, we find that in countries with a larger informal sector (as percentage of GDP), productivity gains are not compensated for by wage increases. Therefore, a larger wage-productivity gap is associated with higher growth rate while the growth regime is more likely to be profit-led.

Keywords: Marginal Product of Labor, Pigouvian Explotation, Wages, Growth, Panel Data, Demand-Driven Growth Models

JEL Codes: B50, E12, J30, J46, O11.

Pigougil Sömürü, Kayıt Dışılık ve Ekonomik Büyüme: Teori ve Gözlem

Öz

Tam rekabetçi işgücü piyasalarında kâr maksimizasyonu yapan firmaların çalışanlarına verdikleri reel ücretin işgücünün marjinal verimliliğine eşit olması beklenir. Ancak bu eşitliğin birçok ekonomi ve sektörde bozulduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, talep yanlı bir dağılım ve büyüme modeline dayanarak, ekonomik büyüme ve ücret-verimlilik makası (bu makas erken dönem yazında Pigou sömürü oranı olarak da adlandırılmaktadır) arasındaki ilişki incelenmekte ve kayıt dışı ekonominin bu ilişkiyle nasıl bir etkileşim içinde olduğuna bakılmaktadır. Bu doğrultuda, 160 ülkeyi kapsayan ve 1950’den 2017’ye yıl bazlı bir panel veri tabanı kullanılarak kayıt dışı ekonominin bu ilişkiyi anlamlı ölçüde etkilediği ve özellikle de kayıt dışı ekonominin göreceli olarak daha büyük (GSYİH %’si olarak) olduğu ülkelerde verimlilik artışlarının reel ücret artışlarını desteklemediği gösterilmiştir. Bu nedenle ücret-verimlilik makasının yüksekliğinin daha yüksek bir ekonomik büyüme oranı ile beraber hareket ettiği, ancak bu büyümenin kâr çekişli olma olasılığının da daha yüksek olmasına neden olduğu gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emeğin Marjinal Ürünü, Pigougil Sömürü, Ücretler, Büyüme, Panel Veri, Talep Çekişli Büyüme Modelleri

JEL Kodları: B50, E12, J30, J46, O11.

Satın Al Açık Erişim