Özet

Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı kapitalizm öncesi bir niteliğe sahipti. Dolayısıyla tüm kapitalizm öncesi toplumlarda geçerli olduğu gibi Osmanlı iktisadi zihniyetinde de bazı prensiplerden bahsedilmektedir. Osmanlı rasyonalitesinin dayandığı bu ilkeler iaşe, gelenekçilik ve fiskalizmdir. Söz konusu ilkeler Osmanlı insanının iktisadi hayatında bir referans çerçevesi oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı rasyonalitesi, iaşe, gelenekçilik, fiskalizm, Max Weber

JEL Kodları: P400, B410, B310

Weberian Subjective Rationality: The Ottoman Economic Mindset

Abstract

The economic structure of the Ottoman State had a pre-capitalism quality. Therefore, some principles are mentioned in the Ottoman economic mindset as they are applicable to all pre-capitalism societies. These principles on which Ottoman rationality is based are provisionalism, traditionalism, and fiscalism. These principles formed a framework of reference in the economic life of the Ottoman people.

Keywords: Ottoman mindset, provisionalism, traditionalism, fiscalism, Max Weber.

JEL Codes: P400, B410, B310

Satın Al Açık Erişim