Öz

Çalışma, döviz kuru belirleme modellerinden esnek fiyat varsayımıyla parasalcı mo- delin Türkiye’de 2005:09-2021:05 dönemi için geçerliliğini test etmektedir. MacDonald ve Taylor (1994)’ın geliştirdiği esnek fiyatlı parasalcı model, Türkiye ve ABD verileri kulla- nılarak ARDL eşbütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kısa dönemde Türk lirasının Amerikan doları karşısında değerinin belirleyicisi olarak yüksek bir katsayıyla kendisinin etkin olduğu; yurt dışı para arzı, yurt içi para arzı ve yurt içi tahvil faiz oranı gecikmeli değerlerinin döviz kurunun belirleyicileri olduğu bulguları elde edil- miştir. Uzun dönemde de yurt içi para arzı, yurt içi faiz oranı, yurt dışı gelir döviz kurunun belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem ve uzun dönem bakımından bazı farklılıklar olsa da, Türkiye’de yurt içi para arzı ve yurt içi tahvil faiz oranının döviz kuru- nun belirleyicileri olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kurları, Parasalcı Yaklaşım, ARDL, Sınır Testi

Jel Kodları: E43, E12, C22

Monetary Approach with Flexible Price Assumption in Determining Exchange Rates: The Case of 2005- 2021 Turkey

Abstract

The study tests the validity of the monetary model with flexible priced assumption from exchange rate determination models for the period 2005:09-2021:05 in Turkey. The flexib- le-priced monetarist model developed by MacDonald and Taylor (1994) was tested with the ARDL cointegration method using Turkish and US data. According to the test results, it is effective with a high coefficient as the determinant of the value of the Turkish Lira against the US Dollar in the short-term; It was found that foreign money supply, domestic money supply and domestic bond interest rate lagged values were the determinants of the exchange rate. It was concluded that in the long-term domestic money supply, domestic interest rate and foreign income exchange rate are determinants. Although there are some differences in terms of short-term and long-term, it has been observed that domestic mo- ney supply and domestic bond interest rate are determinants of exchange rate in Turkey.

Keywords: Exchange Rates, Monetary Approach, ARDL, Boundary Test

Jel Codes: E43, E12, C22

Satın Al Açık Erişim