İncelediğiniz Kategori

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, Makaleler

Döviz Kuru Belirlemede Esnek Fiyat Varsayımıyla Parasalcı Yaklaşım: 2005-2021 Türkiye Örneği – Salih Barışık, Engin Dursun

Öz Çalışma, döviz kuru belirleme modellerinden esnek fiyat varsayımıyla parasalcı mo- delin Türkiye’de 2005:09-2021:05 dönemi için geçerliliğini test etmektedir. MacDonald ve Taylor (1994)’ın geliştirdiği esnek fiyatlı parasalcı model, Türkiye...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler

Sabri Burak Arzova, Caner Özdurak – Dynamic Linkages between Germany Trade Trends and Export of Turkey: Evidence from DCC-GARCH Model and News Impact Curves

Abstract As a long-term investor and trade partner of Turkey, Germany has significant importance for the development of the Turkish economy. The novelty of this study is that we...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, R- Kentsel, Kırsal, Bölgesel, Gayrimenkul ve Ulaştırma Ekonomisi

Ahmet Kasap, Salih Barışık – Türkiye İçin Optimal Para Alanı: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEI) Örneği

Öz R. Mundell tarafından 1961 yılında ortaya konulan Optimal Para Alanı (OPA) teorisi 1980 sonrası dönemde artan uluslararası ticari rekabet sonucu ülkelerin farklı ekonomik birleşmelere katılmasına ve OPA arayışlarına...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, Makaleler, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme

Mehmet Mert Türk, Salih Barışık – Türkiye’de Vergi ve Büyüme Etkileşiminde Dolaylı- Dolaysız Vergi Ayrımı

Özet Çalışmada 2006:1-2020:3 çeyreklik veriler kullanılarak Türkiye’de dolaylı ve dolaysız vergilerle büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan ekonometrik analizlerde, vergi bileşenleri ile büyüme arasında hem uzun hem kısa dönemde pozitif...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, H- Kamu Ekonomisi, J- Emek ve Demografik İktisat, Makaleler

Salih Barışık, Ebru Karkacıer – Demografik Unsurlar ile Mali Baskınlık Etkileşim Analizi: BRICT Ülkeleri Deneyimi-TR

Özet Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri...

C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, I- Sağlık, Eğitim ve Refah, Makaleler

Demet Topal Koç, Ercan Eren – Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı Modelleme ile Optimizasyonu-TR

Özet: Hastanelerin acil servisleri zaman ve finans açısından maliyetli olabilmektedir. Sağlık arzının kısıtlı ve talebi konusunda belirsizliklerin olduğu acil servislerin ekonomik optimizasyonunda geleneksel yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, acil servisin...