İncelediğiniz Kategori

N- İktisat Tarihi

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, G- Finansal Ekonomi, M- İşletme ve İşletme Ekonomisi: Pazarlama, Muhasebe, Çalışan Ekonomisi, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Avusturya İktisat Okulu ve Eugen Schmalenbach’ın Görüşleri Temelinde Dinamik Bilanço Teorisi – Sabri Burak Arzova, Bertaç Şakir Şahin

Öz Avusturya İktisat Okulu piyasa ve girişimcilik konusundaki teorileri ile İşletme Ekonomisinin bir bilim dalı olarak doğuşuna sebebiyet vermiştir. Tartışmasız Eugen Schmalenbach işletme ekonomisinin kuruluşuna ve gelişmesine en önemli...

B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Kardelen Kaya, Altuğ Yalçıntaş – Cyrus Hamlin, Pragmatizm ve Robert Kolej’in Türkiye Modernleşmesindeki Rolü-TR

Özet Bu çalışmada, Robert Kolej’in Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki rolünü Weberyen bir bakış açısıyla tekrar değerlendiriyoruz. Robert Kolej’in yalnızca Protestan misyonerliğini değil, Protestan çalışma ahlâkını da öğrencilerin gündelik yaşamlarına adapte edecekleri...

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, C- Matematiksel ve Nicel Yöntemler, D- Mikro İktisat, Makaleler, N- İktisat Tarihi, O- İktisadi Kalkınma, İnovasyon, Teknolojik Değişme ve Büyüme, P- İktisadi Sistemler

Alicia Puyana Mutis – Inequality, Work, Poverty and Economic Policies: A Link to Explain the Latin American Protracted Malady-TR

Abstract For centuries, inequality has worried philosophers, economists, politicians, governments. The evidence that at least since the mid-1970s inequality has increased reinstated the debate about its roots, effects and...

E- Makro İktisat ve Parasal İktisat, F- Uluslararası İktisat, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Abdullah Özdemir, Mehmet Özyiğit – Kapitalizmin Tarihsel Krizleri ve Uluslararası Para Sistemlerine Etkileri-TR

Özet Bu çalışma, kapitalist üretim biçimi altında uluslararası para sistemlerinin dönüşümlerinin tarihsel dinamiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda kapitalist üretim biçiminin tarihsel krizleri ile uluslararası para sistemleri arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır....

A- Genel İktisat ve Öğretimi, B- İktisadi Düşünce Tarihi, Yöntembilim ve Heterodoks Yaklaşımlar, Makaleler, N- İktisat Tarihi

Öner Günçavdı – İstanbul Teknik Üniversitesinde İktisat Bilimi ve İktisat Eğitiminin Yüz Yılı-TR

Özet Toplumsal ve iktisadi gelişmeler, yeni kurumların ortaya çıkmasını, olanların işe dönüşmesini zorunlu kılar. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının gelişimi buna güzel bir örnektir. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi gibi bir kurumdan...