Öz

Keynes paralı bir ekonomide, eksik istihdamı merkeze alarak sermaye kavramına ve onun gelişimine odaklanır. Keynesyen teori, insan doğası, belirsizlik, sermaye piyasalarının işleyişi ve bunun neden olduğu istikrarsızlığın geniş kitleleri yoksullaştırması gibi kavram ve süreçlerin analiziyle bireyciliği, özel mülkiyeti ve bunun sınırlarını sorgulayarak iktisadi bir devrime dönüşmüştür. Çok dar marjlarda çalışabilen piyasa ekonomisinin nasıl bir kumarhane ve spekülasyon batağına dönüştüğünü yeni bir dille gösteren Keynes’tir. Bu makalede Keynes’ten hareketle, faiz, tasarruf ve yatırım gibi makro ekonomik değişkenlerin kapitalist bir ekonomide nasıl incelenmesi gerektiği ele alınmıştır. Bununla birlikte fiyatların değerlerle uyumsuzluğu ve kriz dinamikleri yine Keynesyen fikriyat bağlamında tartışılmış ve Keynes’in çözüm önerileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermayenin Marjinal Etkinliği, Faiz Oranı, Yatırım, Kriz, Devletin Rolü

JEL Kodları: E12

Keynesian Economics: Investment, Speculation, Crisis and Utopia

Abstract

Keynes focused on the concept of the capital and its development by emphasizing the unemployment. Keynesian theory has turned into an economic revolution by questioning the individualism, the private property and its limits with the analysis of concepts and processes such as the nature of human, the uncertainty, the functioning of capital market and its unstable nature which creates the impoverishment of large masses. Keynes showed how the market economy which can performs in very narrow margins transformed into a casino and the swamp of the speculation with a new series of concepts. In this article, it is analyzed how macroeconomic variables such as profit, saving, investment in a capitalist economy should be examined with reference to Keynes. Furthermore, the incompatibility of prices with values and the dynamics of crisis have been discussed in the context of Keynesian theory.In this paper, Keynes’s proposal of solution to these problems has been examined and these solutions evaluated carefully.

Keywords: Marginal Efficiency of Capital, Rate of Interest, Investment, Crisis, The Role of State

JEL Codes: E12

 

 

Satın Al Açık Erişim