Gönderim Süreci

 • Makalenizi internet sitemizden (Makale Gönder) ya da info@efiljournal.com adresine doğrudan gönderebilirsiniz.
 • Gönderilen makale, editör veya hakemler tarafından uygun görülmediği takdirde yayımlanmamaktadır.
 • Makale, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.

Yazım Kuralları

 • Makale, 30 sayfayı geçmemelidir.
 • Makale dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Makalenin “Giriş” kısmı bulunmalı ve başlıklar numaralandırılmalıdır.
 • Yüksek lisans veya doktora tezlerinde ya da bilimsel toplantılarda sunulan bildirilere dayanarak hazırlanmış yazılarda bu durum, ilk sayfa altında dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilecek makalenin yazarına ait bilgiler, ayrı bir sayfaya yazılmalı ve şunları içermelidir:
 1. Yazının İngilizce ve Türkçe başlığı
 2. Yazının JEL sınıflandırma kodları
 3. Yazarın adı soyadı, unvanı, e-posta adresi, ORC-ID’si
 4. Yazarın bağlı bulundukları kurum (bölüm, birim)
 5. Yazarın kısa özgeçmişi
 • Yazının birinci sayfasında, İngilizce ve Türkçe başlık; makalenin yüz kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmış İngilizce ve Türkçe özeti; anahtar sözcükler ve JEL sınıflandırma kodları yer almalıdır.
 • Yazılar, Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı tipinde, 12 puntoyla ve çift aralıkla yazılmalıdır.
 • Basılan makaledeki imlâ ve noktalama hatalarından yazarlar sorumludur. Bu nedenle, gereken kontroller yapılmış olmalıdır.
 • Bütün tablolar ve grafikler, ayrı olarak Microsoft Excel sayfalarda yer almalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir.
 • Dergimize gönderilecek makalelerde kaynak gösterme konusunda APA sistemi benimsenmiştir.

Örnekler :

Metin içinde: (Yeldan, 2009)

Eserin, kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:
Yeldan, E. (2009). The economics of growth and distribution (5. bs.). Ankara: Efil Yayınevi.

Metin içinde: (Akyüz, 2009, s. 92-93)

Makalenin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:
Arolat, O. (2017). Kayseri OSB’nin 40. yıl kitabı. İktisat ve Toplum, 83, 85-90.

Metin içinde: (Büyükyazıcı, 2012)

Tezin, kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:
Büyükyazıcı, D. (2016). Kültür ve sanat ekonomisinde piyasa mekanizmasının etkinsizliği: Gösteri sanatları perspektifinden Türkiye örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.


 • Kullanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda “Kaynaklar” adı altında verilmelidir.
 • Tablo ve Şekiller:

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde;

Tablo 1: ………

şeklinde, 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

 • Tablo içi metinler 9 punto ile, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
 • Tablo sayfaya ortalanmalıdır

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında;

Şekil 1:………

biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

 • Şekil, sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yazıların ilk gönderiminde editör değerlendirmesinden sonra hakem değerlendirmesi için 1 ay, revizyon için 1 ay süre öngörülmektedir.

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukuki sorumluluğu ise yazarına aittir. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

Değerlendirme Süreci

 • Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalenin yazarları ile makaleyi değerlendiren hakemlerin ismi karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır.
 • Dergiye gönderilen tüm makaleler, önce editörler tarafından ön değerlendirmeye alınır. İçerik ve şekil şartlarına uymayan yazılar, editörler tarafından hakemlere sunulmadan geri çevrilebilir.
 • Dergiye gönderilen makale, editörler tarafından hakeme gönderilmeye değer bulunduğu takdirde en az iki hakemle iletişime geçilir.
 • Hakemler, yazıları makale hazırlama düzenine uygunluk, bilimsel katkısı, sorunsalın ele alınış biçimi, araştırmada kullanılan yöntem, literatürden yararlanış ve önemli bulduğu diğer unsurlar açısından değerlendirerek, görüşlerini bildirdiği formu editörlere iletir.
 • Editör, hakemin görüşünü yazara gönderir.
 • Yazar, hakem tarafından talep edilen düzeltmeleri editörün belirlediği süre içerisinde tamamladıktan sonra, makale tekrar hakemin görüşüne sunulur.
 • Hakemin uygun gördüğü makale için son değerlendirme editörler tarafından yapılır.
 • Yayımlanma kararı verilen makale, sıraya alınır ve nihai karar yazara bildirilir.
 • Dergide örnek olay incelemeleri, raporlar, önceden yazılmış bir makaleye eleştiri ve yorumlar, yanıtlar ve yanıtlara yanıtlar, kitap tanıtım ve eleştirileri, yayın duyuruları, konferans ve kongre gibi toplantılar yayımlanabilir. Burada karar, editörlere aittir.
 • Makalenin değerlendirme süresi maksimum 90 gündür.
 • Makalenin değerlendirilme süreci hakkında editörler tarafından yazarlara bilgi verilir.
 • Değerlendirme sonucu, editörler tarafından yazarlara e-posta yoluyla bildirilir.