Abstract

This study examines the relationship between student’s in-term employment and probability of having depression symptoms after earthquake in Türkiye on February 6, 2023. Multinomial logit regression model is applied to assess the associations between socioeconomic variables and depression presence. According to results there is no association between being employed and depression prevalence, but longer working hours are associated with higher depression scores. There is a negative statistically significant relationship between having reliable friends and probability of mental health problems as expected but there is no statistical evidence related to students’ gender, household income level or university type.

Key Words: PHQ-9, mental health, in-term employment
JEL Codes: I10, I23, J22

Öz

Bu çalışma, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında, öğrencilerin dönem içi bir işte çalışma durumları ile depresyon belirtileri taşıma olasılığı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ampirik analizde sosyoekonomik değişkenler ve depresyon varlığı arasındaki ilişkileri araştırmak için multinomial logit regresyon modeli kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, bir işte çalışıyor olmak ile depresyon belirtileri arasında bir ilişki bulunamamış ancak daha uzun çalışma saatlerinin daha yüksek depresyon skoru ile ilişkili olduğu görülmüştür. Beklendiği gibi güvenilir arkadaşlara sahip olma ile ruh sağlığı sorunları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur ancak öğrencilerin cinsiyeti, hane gelir düzeyi ya da üniversite türünün depresyon üzerindeki etkisine dair istatistiksel bir kanıt bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: PHQ-9, ruh sağlığı, dönem içi istihdam
JEL Kodları: I10, I23, J22

Satın Al Açık Erişim