Özet

Çalışmada, sistemik risklerin sistematik risklere dönüştüğü dönemde, para otoritelerinin uluslararası para politikası koordinasyonunda geliştirdikleri ülke dinamiklerini dikkate almayan “paket kriz çıkış stratejilerini” tartışılmıştır. Ayrıca, politika geliştirme ve uygulama sürecini, Keynes’in (1936) likidite tuzağı ve Hicks’in (1937) bu likidite tuzağı sırasında geleneksel para politikasının etkisizliği konusundaki iddiası bağlamında ele alınmıştır. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri ve merkez bankaları maliye ve para politikası oluştururken oldukça kapsamlı ve yenilikçi adımlar atıp “Kalkınmacı Merkez Bankacılığı” olarak adlandırılan (ekonomik büyümeyi, istihdamı, yatırımı, finansal istikrarı ve yapısal dönüşümü eşanlı olaark önemseyen) yeni bir görüşü ortaya çıkarırken, krizi nispeten hafif hasarla atlatan kimi ülkelerde ise Neoliberal dönemden alışılagelen enflasyon hedeflemesine dayalı fakat büyüme, istihdam ve reel ekonomiyi ikincil planda tutan merkez bankacılığı alışkanlıklarına geri dönülmüştür. Bu gelişmeler, Neoklasik ve Monetarist paradigmaların bu tür kronik sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerinin etkinliği dikkate alındığında, Yeni Keynesyen ihtiyati tedbirlerin gerekliliğini kaçınılmaz kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Keynesyen, Likidite Tuzağı, Uluslararası Para Politikası Koordinasyonu, Ekonomi Politikası Berlirsizlik Endeksi

JEL Kodları: E12, E52, E63

Assessment of Precautionary Programs in the Keynesian Liquidity Trap in an Environment of Increasing Economic Uncertainty

Abstract

In the study, during the period of systemic risks evolved into systematic risks, we discussed the monetary authorities’ “package crisis exit strategies” developed under the international monetary policy coordination without considering their country’s dynamics. We tackled the policy development and implication process in the context of Keynes’s (1936)’s liquidity trap, and Hicks (1937)’ assertion over the ineffectiveness of traditional monetary policy during this liquidity trap. In particular, while the governments and central banks of developing countries take comprehensive and innovative steps in formulating fiscal and monetary policy, and bring out a new view called “Developmental Central Banking” (which simultaneously cares about economic growth, employment, investment, financial stability and structural transformation), the habits of central banking in some countries that survived the crisis with relatively slight damage were reversed based on inflation targeting, which were customary from the Neoliberal period, but kept growth, employment and real economy in the secondary plan. Considering these developments and the effectiveness of the solution proposals developed by the Neoclassical and Monetarist paradigms for such chronic problems, the necessity of New Keynesian precautionary measures have been seemed inevitable.

Keywords: New Keynesian, Liquidty Trap, International Monetary Policy Coordination, Economic Policy Uncertainty Index

JEL Codes: E12, E52, E63

Satın Al Açık Erişim