Özet

TÜİK’in 2016 milli gelir revizyonu, milli gelir serilerinde daha önce hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede görülmemiş boyutlarda olağanüstü değişiklikler getirdi. OECD ve AB ülkeleri ile yapılan karşılaştırmalar, Türkiye’nin diğer ülkelerden büyük bir ayrışma içinde olduğunu gösteriyor. Eski milli gelir serileri ile istihdam, ithalat, enerji tüketimi, sanayi üretim endeksi, vb. pek çok gösterge arasında mevcut olan sıkı korelasyon, revizyon sonrasında büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Revizyon sonrasında Türkiye’de GSYH düzeyi, büyüme hızı ve yatırım oranında kaydedilen artışlar diğer ülkelerdeki artışlarla karşılaştırılamayacak ölçüde büyüktür. Bu artışlarda, istatistiksel iyileştirmelerin katkısı Türkiye’de % 91, AB-28’de % 38 ve OECD ülkelerinde % 18’dir. Diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de milli gelir düzeyinde, büyüme hızında ve yatırım oranında revizyon sonrasında ortaya çıkan büyük artışların yarıdan fazlası inşaat sektöründen kaynaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Milli Gelir Revizyonu, Türkiye, AB, OECD, İnşaat Sektörü, Girdi-Çıktı Tablosu
JEL Sınıflandırması: E01

Results of Revision of the National Income in Turkey and Construction Sector: A Comparison with OECD and EU

Abstract

TURKSTAT’s (Turkish Statistical Institute) 2016 national income revision has brought extraordinary changes that have never seen before in national income series. Comparisons with OECD and the UN countries show that Turkey is in a great divergence from other countries. Strict correlation existing between so many indicators as employment with the series of old national income, importation, consumption of energy, industrial production index etc. has been disappeared largely after the revision. After the revision, the increases in GDP level, growth rate and investment rate in Turkey are incomparably greater than the increases in the other countries. Contribution of the statistical improvements in this increase is 91% in Turkey, 38% in EU-28 and 18% in the countries of OECD. Unlike other countries, more than half of the great increases at the national income levels, growth rates and investments rates in Turkey, emerging after the revision is based on the construction sector.

Keywords: National Income Revision, Turkey, EU, OECD, Construction Sector, Input-Output Table
JEL Classification: E01

Satın Al Açık Erişim