Abstract

In this paper we investigate the role of socio-economic factors like income, unemployment levels and non economic factors such as religion, identity and culture to explain the reasons for disparity of happiness levels among Turkish and Moroccan Immigrants in the Netherlands.

The statistics demonstrate that Moroccans, although they have lower income levels and higher unemployment rates than the Turks, are more integrated to Dutch society and their life satisfaction level is higher than the Turks. Drawing on recent research concerning happiness, we can consider how certain cultural facts and psychological processes (e.g. adaptation, aspirations, and comparisons) might operate in counterintuitive ways for immigrants despite ostensible economic gains. In order to examine this dilemma we applied Mann-Whitney U test to reveal group differences in relation to life satisfaction levels.

Keywords: Life satisfaction, Immigrants, Mann-Whitney U test

JEL Codes: I31, J15, O52

Subjective Well-Being Among Ethnic Minorities: The Role of Socio-economic and Non-economic Factors – the Dutch Case

Öz

Bu yazıda, Hollanda’daki Türk ve Faslı Göçmenler arasındaki mutluluk düzeyleri eşitsizliğinin nedenlerini açıklamak için gelir, işsizlik düzeyi gibi sosyo-ekonomik faktörlerin; din, kimlik ve kültür gibi ekonomik olmayan faktörlerin rolü incelenmiştir. İstatistikler, Faslıların Türklerden (ortalama olarak) daha düşük gelir seviyesine ve daha yüksek işsizlik oranına sahip olmalarına rağmen, Hollanda toplumuna daha entegre olduklarını ve yaşam memnuniyetlerinin Türk göçmenlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Mutlulukla ilgili son araştırmalara dayanarak, belirli kültürel faktörlerin ve psikolojik süreçlerin (örneğin, uyum, istekler ve karşılaştırmalar) görünürdeki ekonomik kazanımlara rağmen göçmenler için (öngörülenlere aykırı şekillerde) işleyebildiğini göstermektedir. Bu ikilemi incelemek için yaşam doyum düzeylerine göre grup farklılıklarını ortaya çıkarmak için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Göçmenler, Mann-Whitney U Testi

JEL Kodu: I31, J15, O52

Satın Al Açık Erişim