Özet

Bu çalışmada Türkiye’de birikim ve sermaye sürecini anlamaya yönelik -aşağı yukarı 50 yıl ara ile yazılan- iki düşünür ve onların eserlerine odaklanılacaktır. Farklı zamanlarda yazılan eserlerin ve isimlerin incelenmesi çok uzun bir tarihsel süreci bakabilme ve en önemlisi de Türk toplumunu siyasi ve ekonomik yönden analiz edebilme imkânı vermektedir. İsimlerden ilki Sabri Ülgener ve onun bu konudaki en temel eserlerinden biri olan Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler, diğeri de Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan’nın Türkiye’de Yeni Kapitalizm- Siyaset, Din ve İş Dünyası. Her bir isim ve eser Türkiye’deki sermaye birikim sürecini anlama çabasının yansımasıdır. Her bir ismin bazı yorumlarda hemfikir olduğu; bazı hususlarda farklılaştığı görülür. Ortak noktalar ise zihniyet, din ve siyaset arasındaki derinlere nüfuz etmiş kopmaz bağ ve değişmesi zor birlikteliktir. Ülgener zihniyet meseleleri üzerinden Türkiye’deki kapitalizmin gelişimini değerlendirirken, Buğra dışa açılmış siyaset ve din arasındaki karşılıklı ilişkiler üzerinden Türkiye’deki kapitalizmi anlamaya çalışıyor. Bu çerçevede çalışmada her iki ismin görüşleri üzerinden Türkiye’de kadim bir tartışma olan “Türkiye kapitalistleşebilir mi?” ya da “Neden kapitalistleşemez?” tartışmasına “Yeni ve farklı bir yorum yapılabilir mi?” sorusuyla odaklanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zihniyet, Dönüşüm, Kapitalizm, Siyaset, Din.
JEL Kodları: B2, B22,B23

The Style of Capital Accumulation and Change of Mentality: New Capitalism in T urkey in the Light of Sabri F. Ülgener and Ayşe Buğra

Abstract

In this study will be focus on two important thinkers and their works to understand the capital accumulation in Turkey. There is a time difference of fifty years between the writers’ works. The examination of the works and names written at different times allows us to look at a very long historical process. Thus, we analyse to the Turkish society, political life and economic structure. The first thinker is Sabri Ülgener and his main important works of the Intellectuality, the Intellectuals and Izm’s (Zihniyet, Aydınlar ve İzm’ler). Another important studies Ayşe Buğra and Osman Savaşkan’s books: New Capitalism in Turkey (Türkiye’de Yeni Kapitalizm). Two works of aim understand to the process of capital accumulation in Turkey. It is seen that Buğra and Ülgener agree on some points and also different point on some issues about Turkish capital accumulation. The common points of Buğra and Ülgener that in terms of capital accumulation are the network of deeply penetrated relations between mentality, religion and politics. Ülgener evaluate the development of capitalism in Turkey through the concept of mentality. Buğra sees the interrelationships between politics and religion as capital. In their analysis consideration globalization process. Both names are looking for answers to two old questions. Can Turkey capitalization? or why can’t it become capitalist? Can a new and different interpretation be made to these old debates? Ülgener and Buğra can be considered as an effort to answer this old problem.

Keywords: Mentality, Transformation, Capitalism, Politics, Religion.

Satın Al Açık Erişim