Özet

Son 200 yıldan bu yana sanayi ve teknoloji devrimi ile birlikte giderek artan bir hızla insan türünün faaliyetleri (üretim, ulaşım, haberleşme, kentleşme gibi) nedeniyle gezegenimizin ekolojik dengesi bozulmuştur. Fosil yakıt kullanımına dayalı yaşama ve tüketme kültürü atmosferin karbon seviyesinde güvenli sınırların geçilmesine neden olmuştur. Bir tarafta gezegenin varoluş problemleri diğer tarafta ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerde artış ile birlikte 2020 yılında pandemi koşullarının yarattığı olumsuz ortam, gelişmiş ülkelerin çıkış yolu arayışlarına yön vermiştir. Bu bağlamda ABD, İngiltere ve AB’de uzun bir süredir konuşulan ve siyaset alanında önemli bir yer tutan “Yeşil Yeni Anlaşma-YYA” politikaları 21.yy’ın ilk çeyreğinde somut bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Bu nedenle bu çalışma; ABD ve AB’de, 2030 ve 2050 itibariyle uygulanması planlanan Yeşil Yeni Anlaşma’nın incelenmesini amaçlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Yeşil Yeni Düzen, Döngüsel Ekonomi, İklim Krizi, Çevresel Ekonomi

Jel Kodları: Q5, Q54, Q58

New Deal: Does It Make the Transformation Green?

Abstract

With the last 200 years of industrial and technological revolution, the human species’ innovations (such as production, transportation, communication, urbanization) has deteriorated the ecological balance of our planet. The fossil fuel contamination culture of living and consuming has caused the atmosphere to cross the carbon contamination borders. The unfavorable environment created by the pandemic conditions in 2020, together with the existing problems of the planet on the one hand, and the increase in economic and social inequalities on the other, gave direction to the search for a developed way out. In this context, the “Green New Deal-GND” policies, which have been discussed extensively in the USA, Britain and the EU and have an important place in the field of politics, have been transformed in the first quarter of the 21st century. This is why this work; It aims to examine the Green New Deal planned between 2030 and 2050 in the USA and the EU.

Keywords: Green New Deal, Circular Economy, Climate Crisis, Environmental Economics

Jel Codes: Q5, Q54, Q58

 

Satın Al Açık Erişim