Özet

Çalışma, Türkiye’de inovasyon odaklı ampirik çalışmaların sistematik bir özetini vermeyi amaçlamaktadır. Bu özet ile ampirik çalışmaların yoğunlaştığı alanlar, temel bulguları ve bu bulgular ışığında konuyla ilgili veri eksikliği ve üzerine odaklanılması gereken diğer ilgili araştırma konularının tanımlanması hedeflenmektedir. Çalışmanın diğer hedefi firmalar açısından inovasyon önünde beliren engelleri tespit etmek ve çözüm önerilerini ortaya
çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Yeteneği, İnovasyon Performansı, Firma Performansı, İnovasyon Yönetimi
JEL Kodları: O3, O39

A Literature Review on the Innovation Focused Studies in Turkey: Empirical Findings, Problems, Suggestions

Abstract

This study, aims at systematically reviewing the innovation focused empirical studies in Turkey. With this review, it is targeted to reveal subject focus of the studies, their main findings and in the light of these finding to identify statistical data gaps and other related research areas. The other objective of the study is to identify barriers to firms’ innovation and to reveal solutions to remove barriers.

Key Words: Innovation capability, innovation performance, firm performance, innovation management
JEL Codes: O3, O39

Satın Al Açık Erişim