Özet

Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri harcamalar ve sağlık harcamalarının panel veri analizi ile mali baskınlığa etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda mali baskınlık ölçüsü olarak kullanılan cari açık ve bağımsız değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Harcamalardan cari açığa doğrudan bir nedensellik bulunamaz iken, cari açıkta yaşanılan bir değişimi açıklamada kendisi dışında en fazla etkileyen faktörün askeri harcamalar olduğu tespit edilmiştir. Askeri harcamaları sırasıyla dış borçlar, büyüme, eğitim harcamaları ve sağlık harcamaları takip etmektedir. Bu sonuçlar itibariyle BRICT ülkelerinde askeri harcamaların ve dış borç finansmanının nüfus artışıyla genişleyen eğitim ve sağlık harcamalarından daha öncelikli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Mali Baskınlık, Panel Var Analizi, BRICT Ülkeleri.

JEL Kodları: H75, H62, J11, C23,

The Interaction Analysis Demographic Elements with Fiscal Dominance: BRICT Countries Experience

Abstract

Geographic area, market size and with similar characteristics in terms of economic growth BRICT (Brazil, Russia, India, China, Turkey) in the country, foreign debt, growth rate, public expenditure on education, financial and panel data analysis of military spending and health spending dominance effect It was investigated. As a result of the analysis, the existence of a long-term relationship between current account deficit and independent variables used as a measure of financial dominance was accepted. While no direct causality can be found from the expenditures to the current account deficit, it is determined that the most important factor affecting the change in the current account deficit is military expenditures. Military spending is followed by external debt, growth, education spending and health spending, respectively. As a result of these results, it can be said that military spending and foreign debt financing take precedence over the expanding education and health expenditures in BRICT countries.

Key Words: Public Expenditure, Fiscal Dominance, Panel VAR Analysis, BRICT Countries.

JEL Codes: H75, H62, J11, C23,

Satın Al Açık Erişim