Özet

Ulusal varlık fonları, ülkelerin resmi rezervleri haricinde sahip oldukları değerlerin biriktirilip yönetildiği kuruluşlardır. Kamu otoritesi tarafından büyük çaplı müteahhitlik işlerinin finansmanında veya uluslararası ekonomik dalgalanmalar neticesinde oluşabilecek olumsuz etkiyi en aza indirmek amacıyla kurulan ulusal varlık fonları aynı zamanda ülkelerin sahip oldukları varlıkların çeşitli yatırımlarla değerlendirilmesini amaç edinir. Stratejik öneme sahip yatırımlara kaynak sağlanabilmesi adına çeşitli kamu gelirleri bu fona aktarılmaktadır. Ulusal varlık fonları varlık yapısıyla başta ekonomik büyüme olmak üzere pek çok makroekonomik değişkeni olumlu etkilemesi beklenir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ve dünyadaki ulusal varlık fonlarını; yapısı, amaçları, işlevi, mevcut varlıkları, dünyadaki konumları, fon sahibi ülke ve dünya büyüme oranlarındaki etkileşimi
irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları (UVF), Türkiye Varlık Fonu, Ekonomik Büyüme.
JEL Kodları: G18, G28, F43

Sovereign Wealth Fund and Possible Effect on Economic Growth

Abstract

Sovereign wealth funds are the institutions in which the values of the countries, except the official reserves, are accumulated and managed. The sovereign wealth funds established by the public authority in order to minimize the negative impact that may arise from the financing of large-scale contracting works or as a result of international economic fluctuations also aim to evaluate the assets of the countries through various investments.
Various public revenues are transferred to this fund in order to provide funds for strategic investments. Sovereign wealth funds are expected to positively affect the asset structure and many macroeconomic variables, particularly economic growth. The aim of this study is to examine sovereign wealth funds in Turkey and in the world; structure, objectives, function, existing assets, position in the world, interaction between the fund-owning country and world growth rates.

Keywords: Sovereign Wealth Funds (SWF), Turkey Wealth Fund, Economic Growth.
JEL Codes: G18, G28, F43

Satın Al Açık Erişim