Özet

Ar-Ge faaliyetlerinin iktisadi büyüme ve bölüşüm ilişkileri üzerindeki etkileri uzun zamandır araştırılmaktadır. Özellikle iktisadi büyüme literatünde Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmakdır. Teknoloji, üretimde çıktının artışında pay sahibi olan bir faktördür. Teknolojik gelişimin temelinde ise Ar-Ge faaliyetleri yer almaktadır. Ekonomik büyüme ilişkilerinde Ar-Ge çalışmaları ile ortaya çıkan teknolojinin yarattığı etkinin bölüşüm ilişkilerine yansıması ise günümüz iktisadi tartışmalarında önemli yer tutmaktadır. Bu durumun temel nedeni ise dünya genelinde artan gelir eşitsizliği sorunudur. Bu çalışmanın temel amacı Ar-Ge faaliyetlerinin, iktisadi büyüme ve bölüşüm ilişkileri üzerine etkisi olup olmadığının incelenmesidir. Ar-Ge faaliyetleri göstergesi olan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge insan kaynağı ve patent sayıları ile reel GSYİH ve bölüşüm ilişkisi göstergesi olan Gini katsayısı değişken olarak alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki ekonometrik bir model kurularak Hacker ve Hatemi-J bootstrap nedensellik testi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İçsel Büyüme, Yenilik, Yenilik Göstergeleri, Ar-Ge Faaliyetleri, Ekonomik Büyüme, Hacker and Hatemi-J Nedensellik Testi.

JEL Kodları: O11, O32, O47

R&D Activities of the Relationship between Economic Growth and Relations of Distribution: The Case of Turkey

Abstract

The effects of R&D activities on economic growth and distribution relations have been studied for a long time. In particular, R&D activities occupy an important place in the economic growth literature. R&D activities are the basis of technological development. The effect of technological improvements from R&D studies in economic growth relations on income distribution has an important issue in contemporary economic discussion. The driving force of discussion is the rise of income inequality worldwide during the neo-liberal era. This study aims to examine whether R&D activities have an impact on economic growth and distribution relations. R&D expenditures, R&D intensity, R&D human resources and patent numbers, which are indicators of R&D activities, and Gini coefficient, which is an indicator of real GDP and distributional relations, are taken as variables. The relationship between the variables was analyzed with Hacker and Hatemi-J bootstrap causality test by establishing an econometric model.

Keywords: Internal Growth Theories, Innovation, Innovation Indicators, R & D Activities, Economic Growth, Hacker and Hatemi-J Causality Test.

JEL Codes: O11, O32, O47

Satın Al Açık Erişim