Özet

Rasyonellik, sosyal bilimler içerisinde en çok kullanılan kavramlardan biridir. Bu anlamda her iktisadi okul, belli bir rasyonellik tanımı ile modeline meşruiyet kazandırmaktadır ki bu da görüşlerin ardındaki farkı ortaya çıkarır. Rasyonelliğin farklı anlamlarda kullanılmasının sebebi, söz konusu modellerde insanın karar alma yetenekleri, bilgi, belirsizlik ve denge koşullarının değişiklik göstermesindendir.

Ancak rasyonelliğe dair farklı görüşler sadece iktisatta görülmemekte; rasyonelliğin ortaya çıktığı andan itibaren felsefe ekolleri içerisinde de farklı görüşler, şimdiki tartışmaya zemin oluşturmaktadır. Bu anlamda çalışmanın amacı, bu denli eski bir geçmişi olan ve iktisadi modellere yön veren bu kavramın ortaya çıkışı ve gelişimini hatırlatarak, iktisadi okullar için bir karşılaştırma yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rasyonellik, Ortodoks İktisat, Heterodoks İktisat

JEL Kodları: D9, D91, B25

Same Economics, Different Rationality: A Comprasion for Economic Schools

Abstract

Rationality is one of the most used concepts in social sciences. In this sense, each economic school gives legitimacy to its model with a certain definition of rationality, which reveals the difference behind the views: This difference stems from rationality. The reason why rationality is used in different meanings is that the decision-making skills, knowledge, uncertainty and balance conditions of the models in question vary. However, different views on rationality are not only seen in economics; from the moment rationality emerged, different views within the schools of philosophy form the basis for the current debate. In this sense, the aim of the study is to make a comparison for economic schools by recalling the emergence and development of this concept, which has such an ancient history and directs economic models. To achieve this goal, a literature review has been carried out.

Keywords: Rationality, Orthodox Economics, Heterodox Economics

JEL Codes: D9, D91, B25

Satın Al Açık Erişim