Öz
Sosyal girişim, kâr dürtüsü yerine temel önceliği sosyal/çevresel bir amaca hizmet etmek ve bu amacı gerçekleştirmek üzere ticari bir faaliyet yürütmek zorunda olan bir girişim türüdür. Yanı sıra, kooperatif, dernek, vakıf gibi diğer sosyal ekonomi organizasyonları da hem literatürde hem de pratikte çoğunlukla sosyal girişim olarak adlandırılmaktadırlar. Çalışmanın amacı, Michel Foucault’nun iktidar analizi çerçevesinde Türkiye’deki sosyal girişim modelinin tartışmaya açılmasıdır. Bu kapsamda anonim, limited ve şahıs şirket statüsündeki sosyal girişimler ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Sosyal girişimlerin kuruluş amaçları dışında kârın dağıtımı/kullanımı ve iç işleyiş bakımından çoğunlukla ticari şirket kimliklerinin gölgesinde kaldıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Foucault, İktidar, Kâr, Sosyal Girişim, Yönetişim
JEL Kodları: P10, P12, B31, B55

Abstract
Social enterprise is a type of enterprise that main priority is to serve a social/environmental purpose, rather than the profit, and to carry out a commercial activity to achieve this purpose. In addition, other social economy organizations such as cooperatives, associations and foundations are often called social enterprises both in the literature and in practice. The aim of the study is to discuss the social enterprise model in Turkey within the framework of Michel Foucault‘s analysis of power. In this context, semi-structured interviews have been held with social enterprises that they are in status incorporated company, limited company and sole proprietorship. The findings were analyzed using a descriptive method. It has been concluded that social enterprises are often overshadowed by their commercial company identities in terms of profit distribution/use and operation, apart from their main purposes.

Keywords: Foucault, Governance, Power, Profit, Social Enterprise
JEL Codes: P10, P12, B31, B55

Satın Al Açık Erişim