Öz
Günümüzde özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ekonomiler için daha yüksek ekonomik büyüme ile kirlenmenin de artması çevre dostu büyümenin sağlanmasının önemini artırmaktadır. Bu nedenle ekolojik ayak izini sınırlandıracak önlemler aranmaya ve çeşitli teknolojik adımlar atılmaya başlanmıştır. Ekolojik ayak izi ve teknoloji arasındaki ilişki son dönemde oldukça önem kazanmış ve bir dizi çalışma yapılmaya başlanmıştır. Yalnız bu çalışmalardan yalnızca birkaçı OECD ülkelerini incelemiştir. Bu nedenle, mevcut çalışmada bu ilişki 1997-2020 döneminde OECD ülkeleri için MG ve RC modelleri kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucuna göre uzun dönemde teknolojik inovasyon, doğal kaynak gelirleri ve GSYİH artışının ekolojik ayak izini artırdığı, yenilenebilir enerji kullanımının ise azalttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik ayak izi, Teknoloji, OECD
JEL Kodları: Q01, Q55, Q57, O32

Abstract
Nowadays, the increase in pollution with higher economic growth, especially for underdeveloped and developing economies, increases the importance of ensuring environmentally friendly growth. For this reason, measures to limit the ecological footprint have begun to be sought and various technological steps have begun to be taken. The relationship between ecological footprint and technology has gained importance recently and a number of studies have begun to be carried out. However, only a few of these studies examined OECD countries. Therefore, in the current study, this relationship was examined using MG and RC models for OECD countries in the period 1997-2020. According to the results of the analysis, it was found that technological innovation, natural resource revenues and GDP growth increased the ecological footprint in the long term, while the use of renewable energy decreased it.

Key Words: Ecological footprint, Technology, OECD
JEL Codes: Q01, Q55, Q57, O32

Satın Al Açık Erişim