Öz

“Dibe doğru yarış”, ülkelerin uluslararası rekabetin dışında kalmamak adına; çevreyi veya işgücünü korumaya yönelik standartları esnetmeleri, uygulamaktan vazgeçmeleri ya da arttırma yönünde çaba göstermemeleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, çevre- sel dibe doğru yarış kavramı incelenmekte ve Türkiye’nin bu kavramı doğrular nitelikte, kirlilik yaratan sektörler üzerinden rekabet gücü sağlayıp sağlamadığı araştırılmaktadır. Bulgular doğrultusunda 2019 yılında Türkiye, kirlilik yaratan sektörlerin -sayısı dikkate alındığında- yaklaşık yüzde 60’ında uluslararası pazarda rekabet gücüne sahiptir. Rekabet gücü yüksek olan sektörler içinde kirlilik yaratan sektörlerin önemli bir paya sahip olması, Türkiye’nin uluslararası pazarda dibe doğru yarışa katıldığını gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Dibe Doğru Yarış, Ekolojik Damping, Kirlilik Yaratan Sektörler, Rekabet Gücü

JEL Kodları: F13, F18, Q56

Environmental “Race to the Bottom” in Turkey: Polluting Sectors and Competitiveness

Abstract

“Race to the bottom” can be defined as countries loosening, giving up or not trying to increase the standards to protect environment or workforce in order not to stay out of international competition. In this study, environmental race to the bottom discussed in a way that if Turkey creates competitiveness in polluting sectors in parallel with this definition. According to findings for 2019, Turkey has competitiveness among 60 per cent of the polluting sectors, when the number of the sectors has taken into consideration. The polluting sectors having large proportion among the competitive sectors, may indicate that Turkey joins the race to the bottom in international market.

Keywords: Environmental Race to the Bottom, Ecological Dumping, Polluting Sectors, Competitiveness

JEL Codes: F13, F18, Q56

Satın Al Açık Erişim