Öz
Küresel entegrasyon arttıkça rekabet gücü ve ihracat, ülkelerin kalkınma ve büyüme politikalarında daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki ihracat rekabetçiliği kalıplarının incelemesi yapılarak Türkiye’nin rekabetçilik analizine katkı sunulmaktadır. Fetscherin vd.’nin (2008) endüstrilerde uzmanlaşmanın, üretimdeki büyümenin ve göreceli sanayi büyüklüğünün değerlendirmeye alındığı metodolojisi Türkiye’deki endüstri kolları için çok boyutlu bir çerçeve ortaya koymaktadır. Türkiye’de toplam ihracatın %60,7’sini gerçekleştiren sektörlerin dinamik olduğu, aralarında en fazla ihracat yapılan fasıllar olmak üzere %41,3’ünün hem dünya ihracat artışı ortalamasının üzerinde büyüyen hem de karşılaştırmalı rekabetçilik avantajına sahip olan fasıllar olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ihracatını oluşturan sektörlerden %74’ünde, hızlı büyümenin dünya ticaretinden alınan payı artıracağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracat Rekabetçiliği, Uluslararası Ticaret, Endüstri Analizi, Karşılaştırmalı Üstünlük, Rekabetçilik
JEL Kodları: F1, F4, F14, F15

Abstract
As global integration increases, competitiveness and export become more crucial in countries’ development and growth paths. This study mainly aims to contribute to the competitiveness analysis of Türkiye by examining patterns of it. The methodology proposed by Fetscherin et al. (2008), which considers specialization and growth in industries is used to provide a multidimensional framework for Turkish industrial sectors. It is observed that sectors accounting for 60.7 percent of total exports in Türkiye are dynamic, with 41.3 percent of them growing above the average global export growth rate and possessing a comparative advantage. It is also assessed that rapid growth in 74 percent of sectors comprising Türkiye’s exports will increase their share of world trade.

Key Words: Export Competitiveness, International Trade, Industry Analysis, Comparative Advantage, Competitiveness
JEL Codes: F1, F4, F14, F15

Satın Al Açık Erişim