Özet
Bu çalışma, Türkiye toplumunun yeniden dağıtıma dair tercihlerini ölçümlemeyi ve ölçümlenen tercihlerin sosyo-demografik özelliklere göre nasıl farklılaştığını analiz etmeyi hedeflemektedir. Uluslararası Sosyal Araştırma Programı Devletin Rolü Modülü Türkiye verisi kullanılarak yapılan faktör analizinde kaynakların yeniden dağıtılmasına yol açan iktisat politikalarına dair tercihlerin iki boyutlu olduğu gösterilmiştir. Bu iki boyut, içerdikleri iktisat politikaların niteliği ve etki vadesi göz önünde bulundurularak devletin kapsayıcı kurumsal yapıyı ve sosyal refahı sağlayıcı rolüne ilişkin tercihler ve devletin yeniden dağıtım rolüne dair tercihler olarak adlandırılmıştır. Her iki boyutta da medyan seçmen teorisinin öngörüleri doğrultusunda bireylerin gelirleri düştükçe devletten beklentilerin arttığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeniden dağıtım, kapsayıcı kurumsal yapı, sosyal refah, medyan seçmen teorisi, kamuoyu

JEL Kodları: D3, D72, D6, H11

Public Perception of the Economic Role of the Government

Abstract
This study aims to measure the Turkey’s society’s preferences regarding the redistribution and to analyze how those preferences differ with respect to socio-demographic characteristics. Using factor analysis with International Social Survey Program the Role of Government Module data, it is shown that public preferences for economic policies relevant for redistribution of resources are two dimensional: Preferences for the role of government to ensure the inclusive institutions and social welfare and Preferences for the role of government to redistribute resources. For both dimensions, in line with the predictions of the median voter theory, it is shown that as income decreases, expectations from the government increase.

Keywords: Redistribution, inclusive institutions, social welfare, median voter theorem, public opinion

JEL Codes: D3, D72, D6, H11

BUY Open Access