Öz

Son yıllarda gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah seviyesi farkı giderek açılmaktadır. Yakınsama hipotezi ise sermayenin azalan verimliliği ve teknolojinin yayılması gibi nedenlerle zaman içinde düşük gelirli ülkelerin yüksek gelirli ülkelere yakınsayacağını ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için G7 ülkeleri ve BRICS ülkeleri ile yakınsama hipotezinin test edilmesidir. Çalışmada tüm ülkelerin kişi başına GSYH değerleri kullanılmıştır. Yöntem olarak iki kırılmalı Lee-Strazicicih birim kök testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda Türkiye ile G7 ülkeleri arasında yakınsama bulunamamıştır. Türkiye ile BRICS ülkeleri arasında ise yakınsama hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yakınsama, G7, BRICS, Türkiye, Lee-Strazicicih Birim Kök Testi

Jel Kodları: E01, C10

Conversion Analysis with G7 and BRICS Countries for the Turkish Economy

Abstract

In recent years, the difference in the level of welfare between developed and developing countries has been widening. The convergence hypothesis states that low-income countries will converge to high-income countries over time due to declining productivity of capital and diffusion of technology. The aim of this study is to test the convergence hypothesis for the Turkish economy with the G7 countries and BRICS countries. Per capita GDP values of all countries were used in the study. As a method, Lee-Strazicih unit root test with two breaks was applied. As a result of the tests, no convergence was found between Turkey and the G7 countries. It has been determined that the convergence hypothesis is valid between Turkey and the BRICS countries.

Keywords: Convergence, G7, BRICS, Turkey, Lee-Strazicicih Unit Root Test

Jel Codes: E01, C10

Buy Open Access