Bu çalışma, ulaştırma altyapısının farklı alt sektörlerine bakarak ekonomik kalkınma ile olan uzun vadeli ilişkisini ve aralarındaki nedenselliğin yönünü bulmaya yöneliktir. Aynı zamanda kalkınmanın bir unsuru olarak kabul edilen kentleşme ile ulaştırma altyapısı arasındaki ilişki analize dahil edilmiştir. Türkiye’de 1970-2020 dönemi yıllık verilerinin kullanıldığı çalışmada ARDL sınır testi uygulanarak elde edilen sonuçlar, ulaştırma altyapısı ile ekonomik kalkınma arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Değişkenler arasındaki nedenselliğin yönünü tespit edebilmek için yapılan Toda-Yamamato testine göre ise nedensellik yönünün çoğu durumda ekonomik kalkınmadan ulaştırma altyapısına doğru olduğu tespit edilmiştir. Fakat havayolu altyapısı ile GSYİH arasındaki nedenselliğin yönü havayolu altyapısından GSYİH’ya doğrudur.

Anahtar Kelimeler: Ulaştırma Altyapısı, Ekonomik Kalkınma, ARDL, Nedensellik

JEL Kodları: O18, O1

The Relationship between the Transportation lnfrastructure and Economic Development: The ARDL Boundary Test Approach

Abstract

This study aims to examine the long-term relationship between transportation infrastructure and economic development by looking at different sub-sectors of transportati- on infrastructure and determining the direction of causality. The relationship between transportation infrastructure and urbanization, which is considered as a component of development, is also included in the analysis. The study uses annual data from 1970 to 2020 in Turkey and applies the ARDL bounds test. The results obtained indicate the presence of a long-term relationship between transportation infrastructure and economic development. According to the Toda-Yamamoto test conducted to determine the direction of causality between variables, in most cases, the causality direction is found to be from economic development to transportation infrastructure. However, the direction of causality between aviation infrastructure and GDP is found to be from aviation infrastructure to GDP.

Keywords: Transportation Infrastructure, Economic Development, ARDL, Causality

JEL Codes: O18, O1

Buy OPEN ACCESS