Özet

Marx, kapitalizmi ve sermaye kavramlarını birlikte analiz eden önemli iktisatçılardan biridir. Analizinde sermaye ve kâr kavramları emek değer teorisi ile üretim ve artık değer boyutuna indirgenmiştir. Marx’ın analizinin dayandığı değer teorisindeki emek değerler, gerçek hayatta direkt olarak gözlenememesi yanında tek mallı bir dünyada sermayenin organik bileşimi, nisbi, mutlak artık değer ve düşen kâr oranı kavramlarını sorunla hale gelmektedir. İki mallı, iki sektörlü makro analizinde Marx, kapitalistler arasındaki rekabeti kavramsallaştırmıştır ama iki sektörlü analizini sermaye, yatırım, finans ve kâr kavramları ile bir araya getirememiştir. Dolayısıyla Marx kavramlarını piyasa kavramlarına dönüştürerek kâr ve artık değer arasındaki ilişkileri makro açıdan incelemek ve kâr ile artık değerin aynı şeyler olmadığını göstermek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Değer, Kâr, Sömürü, Efektif Talep
JEL Sınıflandırması: E11, E25, E22

A Macro Analysis on the V alue and Profit Notions of Marx

Abstract

Marx is one of the major economists who analyze the concepts of capitalism and capital together. In this analysis, the concepts of capital and profit are reduced to the dimension of production and residual value by labor value theory. The values of labor in Marx’s analysis of value theory are not directly observable in real life, but in a monolithic world, the organic composition of the capital, the relative, the absolute residual value and the falling profit rate become problems. In a two-commodity, two-sector macro analysis, Marx conceptualized competition between capitalists, but he could not combine two-sided analysis with capital, investment, finance and profit concepts. Therefore, by turning Marx concepts into market concepts, we examine the relationship between profit and residual value from a macro perspective and show that profit is no longer the same thing as profit.

Keywords: Value, Profit, Exploitation, Effective Demand

JEL Classification: E11, E25, E22

BUY Open Access