Abstract
This paper examines the factual relationship between relative consumption and life-satisfaction. We add to the emerging literature on this matter with a survey study among the general public in Turkey. An unique survey was designed by the authors of this paper and applied in 12 regions in Turkey with a total of 3008 respondents.

For the degree of relative consumption, we found mixed correlations with life-satisfaction; no correlation with consumption compared to family and neighbors and a negative correlation with higher consumption seen among colleagues.

Keywords: Consumption, Life Satisfaction, Turkey, Consumer behavior, experienced utility, relative consumption, social comparison

JEL Codes: D1, P46, R2

Özet
Bu çalışma nispi (göreli) tüketim ve mutluluk arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın yazarları tarafından tasarlanan anketin Türkiye’nin 12 bölgesinde 3008 katılımcıya uygulanması ile ortaya çıkan bulguların gelişmekte olan nispi gelir ve mutluluk yazınına katkı vermesi beklenmektedir.

Nispi tüketim ve yaşam memnuniyeti arasında karma korelasyon bulgularına rastlanırken; meslektaşlar arasındaki karşılaştırmaların olumsuz etkisi görülürken, aile ve komşular arasındaki karşılaştırmaların yaşam memnuniyeti ile ilgili istatistiksel anlamlı bir ilişki rastlanmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Yaşam Memnuniyeti, Türkiye, Tüketici Davranışı, Deneyimlenmiş Fayda, Nispi Tüketim, Sosyal Karşılaştırma

JEL Kodları: D1, P46, R2

BUY Open Access