Abstract
The international state system is in turmoil, due to pressures on its architecture that emanate from capitalist-economic globalization. Large states in particular seem to be losing the capacity to hold their societies together through economic redistribution from prospering to lagging sectors and regions. The results are centrifugal tendencies toward decentralization and secession, as well as toward exit from international organizations. To defend centralized rule, governments of large political units tend to turn authoritarian. Experimentation with small-scale units of governance seems attractive in many places, given the example of successful small countries that have preserved their national sovereignty, like Denmark, Norway, and Switzerland. Small states tend to be more homogeneous, more suitable for democratic self-government, and more capable of specializing on niches in the global economy where they are comparatively safe from head-on competition.

Keywords: State, International Relations, Globalization, Democracy, Federalism, Secessionism, Decentralization, European Union, European Monetary Union

JEL Classification: H10, H70, F60

Kontrolü Geri Almak mı? Demokratik Batı Kapitalizminin Geleceği

Özet
Uluslararası devlet yapısı, kapitalist ekonomik küreselleşmenin, yapısı üzerine yaptığı baskı yüzünden karmaşa içindedir. Özelikle büyük devletler, refah sahibi bölgeler ve sektörlerden, geri kalan bölgelere ve sektörlere ekonomik paylaşım sağlayarak toplumlarını bir arada tutabilme yeteneklerini kaybetmektedirler. Sonuç ise, özerkleştirmeciliğe ve ayrılıkçılığa olduğu kadar uluslararası organizasyonlardan ayrılmaya doğru savrulan eğilimlerdir. Merkezci hakimiyeti savunma amacı ile geniş politik birimlere sahip olan devletler, otoriterleşmeye yönelirler. Düşük çaplı kamu birimleri ile yapılabilecek yönetim deneyleri, Danimarka, Norveç ve İsviçre gibi, ulusal egemenliklerini koruyan, başarılı ve küçük ülkeler göz önünde bulundurulduğu zaman, ilk başta çekici gelmektedir. Ağırlıkta, küçük devletler daha homojendirler, demokratik halk idaresi için daha uygundurlar ve başa baş rekabetten göreceli olarak güvende oldukları küresel ekonomideki nişlerde daha kolay uzmanlaşırlar.

Anahtar Kelimeler: Devlet, Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme, Demokrasi, Federalizm, Ayrılıkçılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Avrupa Birliği, Avrupa Parasal Birliği

JEL Sınıflandırması: H10, H70, F60

BUY Open Access